مطالب مرتبط با کلید واژه " توسعه ساختار "


۱.

علل توسعه سازمان نظامی دولت پهلوی دوم

کلید واژه ها: سازمان نظامیعوامل خارجیپهلوی دومتوسعه ساختارزمینه داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۷ تعداد دانلود : ۵۳۶
برآیند توسعه ساختار نظامی ایران بر سه رکن عمده روح نظامی گری رژیم شاهنشاهی،توانمندی اقتصادی حاصل از افزایش ناگهانی قیمت نفت و تأثیرپذیری از استراتژیهای قدرت های بزرگ و تحولات بین المللی در منطقه خاورمیانه و به طور اخص حوزه راهبردی خلیج فارس و دریای عمان استوار بود. هدف از این نوشتار بررسی علل توسعه شتاب آلود سازمان نظامی ایران در دهه واپسین حکومت پهلوی دوم است. بر این اساس مجموعه ای از عوامل بین المللی و داخلی به صورت مکمل و زنجیروار، این فرآیند و دگردیسی را موجب گردیدند.
۲.

تحلیل محتوای جاذبه ها و شیوه های اجرا در آگهی های تلویزیونی ایران

تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۱۳
تلویزیون مهم ترین رسانه پخش تبلیغات است. آگهی های پخش شده از تلویزیون بسیار پرهزینه و پرمخاطب اند و از این رو، از گزینه های اصلی مدیران تبلیغات تلقی می شوند. در این مقاله تلاش شده است تا آگهی های تبلیغاتی پخش شده از شبکه سه تلویزیون از دو منظر اصلی جاذبه های مورد استفاده و شیوه های اجرا بررسی شوند. برای شناخت جاذبه ها و شیوه های اجرا، از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. نمونه این پژوهش شامل 106 آگهی تلویزیونی غیرتکراری بوده است. یافته ها نشان می دهد که جاذبه های عقلایی، از بیشترین و جاذبه های احساسی اجتماعی از کمترین فراوانی در میان جاذبه های مورد استفاده در آگهی های مورد بررسی برخوردارند. از نظر شیوه اجرا، فروش مستقیم، بیشترین سهم و تصدیق کاربران کمترین سهم را دارا بوده است و نتایج نشان می دهد که از نظر جاذبه های تبلیغاتی در آگهی های صنایع مختلف، تفاوت وجود دارد.