مجلاتفلسفه علم


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

مدیر مسئول: غلامحسین مقدم حیدری

سردبیر: سیدحسن حسینی

مدیر اجرایی: مهدی محمدی

نشانی: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی: 1437774681، صندوق پستی:6419

وب سایت: http://philosophy.ihcs.ac.ir/

پست الکترونیک: philosophy.s1393@gmail.com 


آرشیو نشریه: