مجلاتتوسعه انسانی پلیس


 


درجه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه ریزی و بودجه ناجا

مدیر مسئول: دکتر محمد قصری

سردبیر: دکتر علی‌محمد احمدوند

مدیر اجرایی: علی کریمی خوزانی

هیئت تحریریه: حسن احدی، علی محمد احمدوند، مهدی بشیری، سید مجید جدی، حمیدرضا حاتمی، حسین حسینی جیردهی، سیدعبدالرضا حسینی، علی دلاور

تلفن:   09399040656

وب سایت:  http://pod.jrl.police.ir

پست الکترونیک: budget.research@police.ir


آرشیو نشریه: