مجلاتپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور

مدیر مسئول: محمد حسن صانعی پور

سردبیر: عبدالهادی فقهی زاده

هیئت تحریریه: محمدحسین بیات، سید محمدمهدی جعفری، اسماعیل زارعی حاجی آبادی، محمدحسن صانعی پور، رحمت الله عبدالله زاده آرانی، نهله غروی نائینی، فتحیه فتاحی زاده، عبدالهادی فقهی زاده، محسن قاسم پور، محمود کریمی، فتح الله نجارزادگان، حسن نقی زاده

وب سایت: http://quran.journals.pnu.ac.ir


آرشیو نشریه: