مجلاتمعارف اسلامی (سازمان اوقاف)


 توقف انتشار


دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: دکتر ابوالقاسم مشیری

مدیر مسئول: دکتر ابوالقاسم مشیری

سردبیر: باب اله ثقه الاسلامی


آرشیو نشریه: