مجلاتپژوهش های اصولی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: صادق لاریجانی 

مدیر مسئول: صادق لاریجانی 

سردبیر: سید حمیدرضا حسنی 

مدیر داخلی: سید علی طوسی 

نشانی: قم، میدان شهدا, خیابان معلم جنب اداره برق مدرسه علمیه ولی عصر، طبقه همکف، فصلنامه پژوهشهای اصولی 

تلفن: 37741795(025)    فکس: 37743825(025)

پست الکترونیک: method@rihu.ac.ir 


آرشیو نشریه: