مجلاتدانشکده الهیات و معارف اسلامی (دانشگاه فردوسی مشهد)


 توقف انتشار

از پاییز 1387 نشریه مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد به چهار مجله به نام های 1. علوم قرآن و حدیث 2. فقه و اصول 3. فلسفه و کلام 4. تاریخ و فرهنگ تفکیک شده است.


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسئول: سید کاظم طباطبایی

سردبیر: سید کاظم طباطبایی

هیات تحریریه: دکتر آذر تاش آذر نوش (استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران)، دکتر مرتضی ابروانی نجفی(دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر احمد باقری(دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران)، دکتر احمد پاکتچی(پژوهشگر و استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام)، دکتر مهدی جلیلی(استاد دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر محمد حسن حایری(استادیار دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر سید مرتضی حسینی شاهرودی( استادیار دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر محمد مهدی رکنی یزدی(استاد دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر مجتبی زروانی (استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران)، دکتر سید کاظم طباطبایی(دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد)، عباسعلی عمید زنجانی(استاد دانشگاه تهران)، محمد علی مهدوی راد( استادیار دانشگاه تربیت مدرس)

نشانی: مشهد - میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی - دانشکده الهیات و معارف اسلامی


آرشیو نشریه: