پیام -

پیام


 


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: اداره امور روحانیون ستاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه

مدیر مسئول: دکتر عبدالله حاجی صادقی

سردبیر: دکتر حمید نگارش


آرشیو نشریه: