آموزه های فلسفه اسلامی - علمی-پژوهشی

آموزه های فلسفه اسلامی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی 

مدیر مسئول: محمد باقر فرزانه 

سردبیر: رضا اکبریان 

مدیر اجرایی: محمد امین انسان 

هیئت تحریریه: دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، دکتر رضا اکبریان، دکتر احمد بهشتی، دکتر محسن جوادی، دکتر مرتضی حسینی شاهرودی، دکتر روح الله عالمی، دکتر عزیزالله فیاض صابری، دکتر علیرضا کهنسال 

نشانی: مشهد، 461-91735 

تلفکس: 32230772(051)

وب سایت: http://www.aqr.ir

پست الکترونیک: razaviunmag@gmail.com 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۰
ناشر: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳