جغرافیا و آینده پژوهی منطقه ای -

جغرافیا و آینده پژوهی منطقه ای


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۹۸۱-۱۱۸X
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: علی اکبر تقیلو
ناشر: دانشگاه ارومیه
صاحب امتیاز: دانشگاه ارومیه
سردبیر: میرنجف موسوی
مدیر داخلی: ناصر سلطانی
هیئت تحریریه: وکیل حیدری ساربان، سعید ملکی، تقی طاووسی، کمال امیدوار، صیاد اصغری سراسکانرود، حسین غضنفرپور، ابوالفضل قنبری، میرنجف موسوی، علی اکبر تقیلو، دکتر ناصر سلطانی*** اعضای هیات تحریریه بین المللی: یورگن بروسته، صفدر علی شیرازی، خدیجه شکرالله، ماریا ماکسین، ولادیکا ریستیچ، مته باشار بایپینار
آدرس: ارومیه، خیابان والفجر 2، رو به روی صدا و سیما، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا
تلفن: ۰۴۴۳۳۳۸۱۳۵۸
وب سایت: https://grfs.urmia.ac.ir/
پست الکترونیکی: Grfs@urmia.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات