پژوهش های اصولی -

پژوهش های اصولی


توقف انتشارشناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: صادق لاریجانی
صاحب امتیاز: صادق لاریجانی
سردبیر: علی نهاوندی
مدیر داخلی: محسن شیرخانی
هیئت تحریریه: آیت الله رضا استادی، علیرضا امینی، سید علی اکبر حائری، جواد فاضل لنکرانی، صادق لاریجانی، احمد واعظی، سید مصطفی محقق داماد
وب سایت: http://www.juosul.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات