تفسیرپژوهی -

تفسیرپژوهی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: کریم علیمحمدی
p-issn: ۲۴۲۳-۵۴۹۰
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
سردبیر: صمد عبداللهی عابد
مدیر داخلی: کارشناس نشریه: مهسا مهرانگیز
هیئت تحریریه: زینب السادات حسینی، محمد تقی دیاری بیدگلی، حسن رضایی هفتادر، رقیه صادقی نیری، صمد عبدللهی عابد، محمود کریمی، سید رضا مودب، عبدالاحد غیبی، محمد مولوی، محمد هادی یدالله پور
آدرس: آذربایجان شرقی، جاده 35 تبریز - مراغه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده الهیات، دفتر نشریه تفسیرپژوهی، صندوق پستی: 161-53714
وب سایت: http://quran.azaruniv.ac.ir/
پست الکترونیکی: mahsa.mehrangiz@yahoo.com
کد پستی: ۵۳۷۵۱۷۱۳۷۹

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹