اندیشه فلسفی -

اندیشه فلسفی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: فلسفه و منطق
e-issn: ۱۹۷۳-۲۸۷۳
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: داود حسینی
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
p-issn: X۰X۰-X۰X۰
صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
سردبیر: محمد سعیدی‌مهر
هیئت تحریریه: حمیدرضا آیت اللهی، شهین اعوانی، رضا اکبری، سید محمدعلی حجتی، عبدالرزاق حسامی فر، داوود حسینی، سیدحسن حسینی سروری، محمد سعیدی مهر، سید صدرالدین طاهری، جهانگیر مسعودی، لطف الله نبوی
تلفن: ۰۲۱۶۶۱۷۷۱۸۰
وب سایت: https://jpt.modares.ac.ir/
پست الکترونیکی: jpt@modares.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات