مطالعات قرآن و علوم -

مطالعات قرآن و علوم


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: سید عیسی مسترحمی
ناشر: جامعه المصطفی العالمیه
صاحب امتیاز: جامعة المصطفی العالمیة (مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث)
سردبیر: علی آقا صفری
مدیر داخلی: محمد ایلیا یعقوبی
مدیر اجرایی: عبد المؤمن حکیمی
هیئت تحریریه: محمدعلی رضایی اصفهانی، عبد المؤمن حکیمی، محمد هاشم شایان، صفر مراد حسین اف، محمد نظیر عرفانی، محمد ایلیا یعقوبی، محمد امیری، عامل حسن مظاهری
وب سایت: http://qh.journals.miu.ac.ir/
پست الکترونیکی: qh.journals@miu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴