مطالعات بین رشته ای ادبیات، هنر و علوم انسانی -

مطالعات بین رشته ای ادبیات، هنر و علوم انسانی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: نشریات میان رشته ای
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: ابراهیم محمدی
ناشر: دانشگاه بیرجند
صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند
سردبیر: علی رضا انوشیروانی
مدیر داخلی: علی اکبر محمدی
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: منیره توکلی
هیئت تحریریه: اعضای هیات تحریریه بین المللی: گایاتری چاکراورتی اسپیواک، حسن جوادی، صبری حافظ، حمید دباشی، دیوید دمراش، دیک دیویس، کامران رستگار، ماری تریز عبدالمسیح، ربکا روث گولد*** اعضای هیات تحریریه: الله شکر اسداللهی، علی رضا انوشیروانی، محمد بهنام فر، علی خزاعی فرید، سید مهدی رحیمی، سعید رحیمیان، حجت رسولی، علی اکبر سام خانیانی، جلال سخنور، اکبر شایان سرشت، احمد کامیابی مسک، ابراهیم محمدی
تلفن: ۰۵۶۳۲۲۰۲۱۳۴
وب سایت: https://islah.birjand.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات