پژوهش های جغرافیای اقتصادی (چشم انداز مطالعات شهری و روستایی سابق) -

پژوهش های جغرافیای اقتصادی (چشم انداز مطالعات شهری و روستایی سابق)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۷۱۷-۳۷۴۷
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: جمشید عینالی
ناشر: دانشگاه زنجان
صاحب امتیاز: دانشگاه زنجان
سردبیر: محسن احد نژاد روشتی
مدیر داخلی: محمد تقی حیدری
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: حسین طهماسبی مقدم
هیئت تحریریه: مجتبی قدیری معصوم، مجید یاسوری، علی عسگری، محسن احدنژاد روشتی، شهریور روستایی، بهروز محمدی یگانه، علی گلی، حسن محمودزاده، براتعلی خاکپور، حسین فراهانی، علی شماعی، مرتضی توکلی
آدرس: زنجان،بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان
تلفن: ۰۲۴۳۳۰۵۴۱۰۹
وب سایت: http://jurs.znu.ac.ir
پست الکترونیکی: jurs@znu.ac.ir
کد پستی: ۴۵۳۷۱۳۸۷۹۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات