شبهه پژوهی مطالعات قرآنی -

شبهه پژوهی مطالعات قرآنی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: رحمان عشریه
ناشر: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی قم
سردبیر: علی نصیری
مدیر داخلی: سید ادریس ناصری عیلامی
هیئت تحریریه: مهدی جلالی، قاسم فائز، زهره اخوان مقدم، ابراهیم اقبال، رضا امانی، سید عبدالرسول حسینی زاده، حسین علوی مهر
آدرس: قم - بلوار 15 خرداد- نبش نوبهار- دانشکده علوم قرآنی قم، امور پژوهش و دفتر نشریه شبهه پژوهی مطالعات قر آنی
تلفن: ۰۲۵۳۷۷۸۰۱۵۰
وب سایت: http://shobhe.quran.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات