پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده -

پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات زنان
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: سید محمود کاویانی
ناشر: جامعه المصطفی العالمیه
p-issn: ۲۶۷۶-۵۸۴۵
صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
سردبیر: مرضیه سادات سجادی
مدیر داخلی: سارا شفیعی
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: الهام خبازی نژاد
هیئت تحریریه: عالیه آذر طوس، رقیه سادات بهادر، زهرا تشکری، ساره جبری، اسما جمعه، راضیه حسنی، نور الزهرا الخنسا
تلفن: ۰۲۵۳۷۱۸۳۲۸۱
وب سایت: http://sgf.journals.miu.ac.ir/
پست الکترونیکی: angoman.hoda@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات