فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی -

فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر محمدعلی کی نژاد
ناشر: دانشگاه هنر اسلامی تبریز
صاحب امتیاز: دانشگاه هنر اسلامی تبریز
سردبیر: دکتر محمدتقی پیربابائی
مدیر داخلی: دکتر مینو قره بگلو
آدرس: تبریز، میدان ساعت، خیابان مقصودیه، خیابان مصلی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر ‏اسلامی تبریز
تلفن: ۰۴۱۳۵۵۴۱۸۱۳
وب سایت: http://ciauj-tabriziau.ir/
پست الکترونیکی: ciauj@tabriziau.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط