تأمل -

تأمل


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: جواد رقوی
ناشر: جامعه المصطفی العالمیه
صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
سردبیر: حمید حسین نژاد
مدیر اجرایی: روح الله عطاران طوسی
هیئت تحریریه: سید جعفر حسینی، محمد علی نجفی، علیرضا عبداللهی، علی تفسیری
آدرس: مشهد مقدس، خیابان مصلی، نبش مصلای 11، مدرسه عالی برادران
تلفن: ۰۵۱۳۳۶۹۴۱۱۰
وب سایت: http://dtm.journals.miu.ac.ir/
پست الکترونیکی: dtm.journals@miu.ac.ir
کد پستی: ۹۱۶۷۶۹۳۱۷۹

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات