آموزه های حقوقی گواه -

آموزه های حقوقی گواه


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
e-issn: ۲۷۱۷-۴۱۸۲
دوره انتشار: سالنامه
مدیر مسئول: سلمان عمرانی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
p-issn: ۲۶۴۵-۶۴۰۰
صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع)
سردبیر: توکل حبیب زاده
مدیر داخلی: محمد هاشمی سیاوشانی
هیئت تحریریه: حمید بهرامی احمدی، خیرالله پروین، محمدجواد جاوید، رضا موسی ‎زاده، سیدمصطفی سعادت‎ مصطفوی
آدرس: ایران، تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده معارف اسلامی و حقوق.
تلفن: ۰۲۱۸۸۳۸۵۱۱۸
وب سایت: https://leg.isu.ac.ir/
پست الکترونیکی: leg@isu.ac.ir
کد پستی: ۱۴۶۵۹۴۳۶۸۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات