اسلام و پژوهش های روانشناختی - علمی-ترویجی (حوزوی)

اسلام و پژوهش های روانشناختی


 


درجه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت

مدیر مسئول: محمدجواد زارعان

سردبیر: محمدرضا احمدی

جانشین سردبیر: عباسعلی هراتیان

مدیر اجرایی: هادی ارشاد حسینی

هیئت تحریریه: دکتر هادی بهرامی احسان، حجت الاسلام محمدجواد زارعان، آیت الله سید محمد غروی راد، دکتر علی فتحی آشتیانی، حجج اسلام محمد کاویانی ارانی، رحیم نارویی نصرتی و محمود نوذری

نشانی: قم، بلوار شهید صدوقی، خیابان شهید شهبازی، پلاک 13 صندوق پستی: 3713715545

فکس: 32922239(025)

وب سایت:  http:// ipr.ueae.ir

پست الکترونیک: ipr@ueae.ir


آرشیو نشریه: