حقوق بشر -

حقوق بشر


 


دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه مفید

مدیر مسئول: سید مسعود موسوی کریمی

سردبیر: سید محمد قاری سید فاطمی

مدیر اجرایی: زهرا رزاقی

هیئت تحریریه: ربیعا اسکینی، نجاد علی الماسی، محمد حبیبی مجنده، سید صادق حقیقت، سید محمد قاری سید فاطمی، سید مسعود موسوی کریمی، حسین مهرپور محمد آبادی

نشانی: قم- میدان مفید- دانشگاه مفید- مرکز مطالعات حقوق بشر

تلفن:32130285(025)      فکس: 32935177(025)

وب سایت: http://humanrights.mofidu.ac.ir

پست الکترونیک: hrr.mofidu@gmail.com 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
دوره انتشار: سالنامه

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶