پژوهشنامه معارف حسینی (آیت بوستان سابق) -

پژوهشنامه معارف حسینی (آیت بوستان سابق)


این نشریه تا شماره 3 با عنوان آیت بوستان منتشر شده است


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: محمد حسین مردانی نوکنده

مدیر مسئول: محمد حسین مردانی نوکنده

سردبیر: سید محمد کاظم طباطبایی

مدیر داخلی: غفار عموزاده آرایی

هیئت تحریریه: محمد رضا سنگری، مصطفی دلشاد تهرانی، محمد رضا فخر روحانی، غلامرضا خوش فر، مهدی مردانی(گلستانی)، نجف لکزایی، ناصر رفیعی محمدی، علی بیات، مجتبی رحمان دوست و علی حاجی خانی

نشانی: گرگان شهرک تالار  آپادانای 9 مجتهع اشراق طبقه چهارم کتابخانه و دفتر مرکزی فصلنامه پژوهشنامه معارف حسینی

تلفکس: 43858321(021)

وب سایتhttp://www.maarefehosseini.ir

پست الکترونیک: ayate.boostan@gmail.com


آرشیو نشریه: