پژوهشنامه معارف حسینی (آیت بوستان سابق) -

پژوهشنامه معارف حسینی (آیت بوستان سابق)


این نشریه تا شماره 3 با عنوان آیت بوستان منتشر شده است



شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: محمد حسین مردانی نوکنده
صاحب امتیاز: محمد حسین مردانی نوکنده
سردبیر: سید محمد کاظم طباطبایی
مدیر داخلی: غفار عموزاده آرایی
هیئت تحریریه: محمد رضا سنگری، مصطفی دلشاد تهرانی، محمد رضا فخر روحانی، غلامرضا خوش فر، مهدی مردانی(گلستانی)، نجف لکزایی، ناصر رفیعی محمدی، علی بیات، مجتبی رحمان دوست و علی حاجی خانی، دکتر حسین خنیفر
آدرس: گرگان شهرک تالار آپادانای 9 مجتهع اشراق طبقه چهارم کتابخانه و دفتر مرکزی فصلنامه پژوهشنامه معارف حسینی
تلفن: ۰۲۱۴۳۸۵۸۳۲۱
وب سایت: http://www.maarefehosseini.ir
پست الکترونیکی: ayate.boostan@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات