پژوهشنامه حقوق کیفری - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهشنامه حقوق کیفری (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
e-issn: ۲۸۲۰-۹۸۰X
سازمان همکار: انجمن ایرانی حقوق جزا
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۳۸۹
مدیر مسئول: اکبر ایمان پور
ناشر: دانشگاه گیلان
p-issn: ۲۳۲۲-۲۳۲۸
صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: حسین آقابابایی
هیئت تحریریه: حسین آقابابایی، محمدعلی اردبیلی، علی اکبر ایزدی فرد، مجتبی جانی پور، رضا سیمبر، حسین غلامی، نسرین مهرا، علی حسین نجفی ابرندآبادی، َعلی وردک***اعضای هیات تحریریه بین المللی: َعلی وردک، سید حسام الدین سید اصفهانی
آدرس: رشت، کیلومتر 6 جاده تهران - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی- صندوق پستی 3988-41635- دفتر پژوهشنامه حقوق کیفری
وب سایت: https://jol.guilan.ac.ir/
پست الکترونیکی: pajooheshname@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶