پژوهشنامه حقوق کیفری - نشریه علمی

پژوهشنامه حقوق کیفری


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز:  دانشگاه گیلان

مدیر مسئول: دکتر عیسی گلین مقدم

سردبیر: دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی

هیئت تحریریه:  دکتر حسین آقابابایی، دکتر محمد علی اردبیلی، دکتر علی اکبر ایزدی فر، دکتر مجتبی جانی پور، دکتر رضا سیمبر، دکتر حسین غلامی، دکتر حسین میر محمد صادقی، دکتر نسرین مهرا، دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی

نشانی: رشت، کیلومتر 6 جاده تهران، دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر پژوهشنامه حقوق کیفری

تلفن: 8-6690274(0131) فکس: 6690280(0131)

وب سایت: http://research.guilan.ac.ir/jol

پست الکترونیک: p.h.m@guilan.ac.ir      pajooheshname@gmail.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۳۸۹
ناشر: دانشگاه گیلان
درجه علمی: نشریه علمی
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴