اقتصاد پولی، مالی - علمی-پژوهشی

اقتصاد پولی، مالی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی

مدیر مسئول: دکتر محمد حسین مهدوی عادلی

سردبیر: دکتر محمود هوشمند

 مدیر اجرایی: محمد بیاتی

نشانی: مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد - دفتر مجله اقتصاد پولی، مالی

تلفن: 8806307(0511)  فکس: 8829584(0511)

وب سایت: http://jm.um.ac.ir

پست الکترونیک: danesh24@um.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۸ خرداد ۱۳۸۳
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴