چیدمان -

چیدمان


توقف انتشارشناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر و معماری
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: حمیدرضا صالحیه یزدی
صاحب امتیاز: حمیدرضا صالحیه یزدی
سردبیر: دکتر علی اکبر شریفی مهرجردی
هیئت تحریریه: دکتر بهرام احمدی، دکتر مهدی افشار کشاورز، دکتر محمدعلی بیدختی، دکتر بهنام جلالی جعفری، دکتر علی اکبر شریفی مهرجردی، دکتر سید حسن سلطانی، دکتر مهرداد صدقی، دکتر فرزانه فرخ فر، دکترآرمان یعقوب پور

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات