چیدمان -

چیدمان


فصلنامه تخصصی عکس و گرافیک خبری، آموزشی، اطلاع رسانی، تحلیلی، پژوهشی


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: حمیدرضا صالحیه یزدی

سردبیر: دکتر علی اکبر شریفی مهرجردی

ویراستاران: موسسه آواز قلم سدید، محبوبه آذرزاده

هیات تحریریه: دکتر بهرام احمدی، دکتر مهدی افشار کشاورز، دکتر محمدعلی بیدختی، دکتر بهنام جلالی جعفری، دکتر علی اکبر شریفی مهرجردی، دکتر سید حسن سلطانی، دکتر مهرداد صدقی، دکتر فرزانه فرخ فر، دکترآرمان یعقوب پور

دبیر بخش عکس: دکتر محمدعلی بیدختی

دبیر بخش گرافیک: دکتر مهرداد صدقی

مدیر هنری: حمیدرضا صالحیه یزدی

دبیر اجرایی: نیلوفر صالحی ابرقویی

روابط عمومی: محبوبه آذرزاده

'گرافیست و صفحه آرا: نجمه فتوحی فیروزآبادی

نشانی: یزد، خیابان کاشانی، ابتدای بلوار امام جعفر صادق (ع)، کوچه شهید عظیمی، پلاک 1/ 30 ساختمان مارلیک، کدپستی: 8916775189

تلفن روابط عمومی و پذیرش اشتراک: 03538261717

نشانی الکترونیک: http://chidemanmag.ir/

پست الکترونیک: chidemanmag@gmail.com


آرشیو نشریه: