زیبایی شناسی ادبی (اندیشه های ادبی)

زیبایی شناسی ادبی (اندیشه های ادبی)

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک 1384 شماره 1 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱۱.

روابط ایران و عرب و تأثیر آن در ادبیات فارسی و عربی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ زبان ادبیات زبان فارسی ارتباط فرهنگی زبان عربی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 340 تعداد دانلود : 188
۱۳.

ذهن و قلمرو آن در داستان آینه های دردار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)