پژوهش های علوم نظامی

پژوهش های علوم نظامی

پژوهش های علوم نظامی سال اول بهار و تابستان 1399 شماره 1

مقالات

۱.

بررسی مقایسه ای سبک آموزش نظامی در غرب و اسلام

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۵۴
در این پژوهش امکان استنباط از بررسی مقایسه ای سبک آموزش نظامی در غرب و اسلام با تأکید بر وست پوینت و یک مرکز نظامی سپاه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش شناسایی و احصاء موارد آسیب زا است که بر اثر عدم آشنایی با نوع آموزش و فرهنگ غربی که ممکن است بر آموزش پاسداران تأثیرگذار باشد و ارائه الگوی مطلوب برای سبک آموزش نظامی به منظور تعالی افسران می تواند اثرات مثبت داشته و دقت آن ها را در اجرای مأموریت ها بالا برده و فرهنگ خودی را گسترش داد. از نظر محقق ضرورت تحول در سبک آموزش متناسب با نیازهای تخصصی روز، با محوریت ارزش های اقدامی مهم می نماید. محقق با روش تطبیقی و به صورت کاربردی، با مطالعات نظری و اخذ نظر خبرگان با تجزیه تحلیل به روش قیاسی استقرائی به این نتیجه می رسد که با استفاده از نقاط قوت وضعف سبک های آموزش وتربیت دینی وغربی، می توان نقاط قوت هر دو حوزه تربیتی و آموزشی اسلام و غرب را گزینش نموده و متوجه شد که نیروهای تربیت یافته در دامن غرب نیروهایی هستند که ضمانت اجرایی مقاصد استکبار برای غارت ملت ها و تسلط بر آن ها می باشند و در مقابل یک ارتش اسلامی هدفش کمک به ملت ها و آزادی و حفظ و کرامت انسان هست. بر این اساس پیشنهاداتی به کاربران و محققان مطرح می سازد.
۲.

تأثیر تاکتیک ها و تجهیزات در برگزاری مناسب اردوی رزمی کویر در شرایط نبرد ناهمگون: مطالعه موردی یک مرکز آموزش نظامی

تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۵۴۴
آمادگی رزمی در محیط ناهمگون مبتنی بر محیط هایی است که مستلزم شرایط جنگ های آینده می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر تاکتیک ها و تجهیزات که در شرایط نبرد ناهمگون می باشد. این تحقیق، از نوع تحقیق کاربردی بوده و از روش تحقیق توصیفی پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق 95 نفر بوده و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. در پایان بعد از تجزیه وتحلیل داده ها، تجهیزات با میانگین 4.6902 در اولویت اول و حوزه تاکتیک با میانگین 4.6379 در اولویت بعدی قرار گرفته است. لذا برای کاهش آسیب پذیری در اجرای مبتنی بر نبرد ناهمگون؛ برنامه ریزی های دقیق، استفاده صحیح از زمین و آموزش و تمرین تاکتیک های حرکات در رزم در حوزه تاکتیک و همچنین پوتین، کوله پشتی سبک و استاندارد متناسب با نیروی انسانی، کیسه خواب بر مبنای شرایط آب و هوایی پیشنهاد می شود.
۳.

تأملی بر خنجرها، کاردها و پیش قبض های دوره صفوی و جایگاه آن ها در سازمان اجتماعی، فرهنگی و نظامی این دوره

تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۵۶
جنگ افزارها از گذشته تا کنون نقش مهمی در تاریخ بشر ایفا کرده اند. خنجر، کارد و پیش قبض از جمله سلاح های تیغه دار بودند که در سطح جامعه، هم در میان نظامیان و هم در بین اشراف و مردم عادی ایران دوره صفوی در شرایط عادی استفاده می شدند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی جایگاه سلاح های تیغه دار همچون خنجر، کارد و پیش قبض، به استثنای شمشیر در سازمان نظامی و اجتماعی فرهنگی این دوره است. لذا پژوهش حاضر از طریق بررسی و مطالعه متون و منابع مرتبط همچون نگاره ها و همراه شواهد برجای مانده و موجود در موزه ها و مجموعه های داخل و یا خارج از ایران سعی در پاسخ گویی به این پرسش ها را دارد که: الگوی استفاده و کاربرد این سلاح ها در میان اقشار مختلف مردم در دوره صفوی چگونه و به چه شکل بوده است؟ و از چه نقوش و شیوه هایی برای تزئین این دسته از سلاح ها استفاده شده است؟ این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و از نوع مطالعه تاریخی؛ و با گردآوری اطلاعات به صورت میدانی کتابخانه ای، به مقایسه و تحلیل داده ها پرداخته است. یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد اهمیت این سه سلاح در میان نظامیان و دربار به یک اندازه نبوده و میزان استفاده از نقوش تزئینی نیز در این سلاح ها بسیار متنوع و مختلف بوده است.
۴.

تاکتیک های عملیات ضد تک تیرانداز علیه تک تیراندازان دشمن در جنگ های ناهمطراز

تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۲۹۲
رویکرد جدید در جنگ های چند سال اخیر، تفاوت توانایی کشورها در بُعد فناوری و بهره گیری از نقاط ضعف و آسیب پذیر دشمن، استفاده از فناوری های پیشرفته، استفاده از روش های مبتکرانه برای دست یابی به موضع برتر و تضعیف اراده ی دشمن، موجب ناهمطراز شدن جنگ ها گردیده است. لذا هدف از این تحقیق را بررسی عملیات ضدتک تیرانداز جهت حفظ جان رزمندگان در مقابل تهدیدها و خطرهای ناشی از سمت تک تیراندازان دشمن عنوان نمود. این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی جهت بررسی موضوع استفاده شده است و از نظر نوع تحقیق در دسته پژوهش های کاربردی قرار دارد. روش و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها نیز به شیوه کتابخانه ای – اسنادی و منابع اینترنتی و گزارش های ناشی از صحنه نبرد با دشمن می باشد. با تجزیه و تحلیل سؤال این مقاله که «تاکتیک های عملیات ضد تک تیرانداز علیه تک تیراندازان دشمن در جنگ ناهمطراز چیست؟» می باشد، فنون ها و تاکتیک های مناسبی پیشنهاد داده شد. نتایج تحقیق نشانگر آن است که برای حفظ جان رزمندگان در نبردهای امروزی در مقابل با تک تیراندازان دشمن در جنگ ناهمطراز، ابتدا باید با روش های کشف و شناسایی، محل تیراندازی و تک تیراندازان دشمن را مشخص و سپس با محافظت خود در مقابل اصابت تیر از سوی تک تیراندازان، عملیات مقابله و شکار آن ها را با فنون و تاکتیک های خاص انجام داد.
۵.

ارزیابی اثربخشی روش های تدریس درس مخابرات در رزم و ارائه روش مناسب (موردمطالعه: یک مرکز آموزش نظامی)

تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۵۳
پژوهش حاضر به بررسی توانمندی افسران فارغ التحصیل یک مرکز آموزش نظامی و علل تأثیرگذار بر این توانمندی های فراگیران به ویژه در دروس مخابراتی که یکی از مؤثرترین ارکان تربیت و آموزش یعنی مربی و روش تدریس مربی است، پرداخته است. روش تحقیق حاضر علی – مقایسه ای است که به لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی محسوب می شود. همچنین به لحاظ چگونگی جمع آوری اطلاعات تحقیق، از نوع تحقیقات پیمایشی محسوب می شود که اطلاعات آن به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. در پایان جهت تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از آزمون های تی تک نمونه ای و تی مستقل در سطح معناداری 05/0 و آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای نشان داد روش تدریس سخنرانی و کارگاهی و ترکیبی در یادگیری دروس مخابرات روش هایی مناسب می باشند. به علاوه نتایج حاصل از آزمون تی مستقل و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد از بین سه روش تدریس فوق، روش ترکیبی بهترین روش در یادگیری دروس مخابرات است.
۶.

تیراندازی حرفه ای در گردان های حرفه ای

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۵۱
گردان های حرفه ای بر مبنای تهدیدات جدید طراحی شدند. این گردان ها به دلیل امکانات و تجهیزات پیشرفته دشمن، باید در وقوع بحران به طور خودکفا و بدون اتکا به رده بالاتر اقدامات آفندی و پدافندی را در حدود واگذاری به اجرا در آورند. یکی از نیازهای مهم این گردان ها، اجرای تیراندازی با دقت به طرف اهداف می باشد که این امر باعث صرفه جویی در مهمات و از بین بردن دشمن و یا تضعیف روحیه آنان می گردد. باید توجه داشت که در مقابله با هدف های مختلف، حرکات فردی و تکنیکی فن تیراندازی مهم بوده و چنانچه بدون توجه به نکات و ریزه کاری های این فن بخواهیم در روز و  شب به اجرای تیراندازی بپردازیم، موفق نخواهیم بود؛ و برای رسیدن به این امر مهم به بررسی نحوه آموزش تیراندازان حرفه ای در این مقاله پرداخته شده است.هدف از این تحقیق راه های رسیدن به آموزش تیراندازان حرفه ای برای گردان های حرفه ای می باشد و اهمیت موضوع از این لحاظ حائز اهمیت می باشد که تیراندازان این پاسگان بتوانند با شلیک هر گلوله به کشتن، زخمی کردن و یا تضعیف روحیه دشمن دست پیدا نمایند. در پایان تحقیق با شیوه تحلیلی موضوع به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات اقدام شده است.