نقش مایه

نقش مایه

نقش مایه سال اول پاییز و زمستان 1387 شماره 2

مقالات

۱.

بررسی منشاء نقوش حیوانی سفالینه های تپه های سیلک

نویسنده:

کلید واژه ها: کاشاننقوش حیوانیسیلکسفالینه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات هنر هنرهای زیبا هنرهای تجسمی طراحی، نقاشی ایران و اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات هنر تاریخ هنر تاریخ هنر ایران پیش از اسلام هنر ایران پیش از آریاییان
تعداد بازدید : ۵۱۲۵ تعداد دانلود : ۲۲۱۸
بررسی و پژوهش های متنوعی درباره ویژگی های مختلف سفال در تمدن سیلک صورت گرفته است....
۲.

کهن مهرها نشانه هویت و مالکیت

نویسنده:

کلید واژه ها: مهرنقششکل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات هنر هنرهای زیبا هنرهای تجسمی طراحی، نقاشی ایران و اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات هنر تاریخ هنر تاریخ هنر ایران پیش از اسلام هنر ایران پیش از آریاییان
تعداد بازدید : ۹۹۱ تعداد دانلود : ۴۴۹
مهرها یکی از ظریف ترین آثار مصنوع دست بشر است این آثار ذیقیمت و اصیل مدارکی برای شناخت و فهم، هنر و اندیشه، عقاید، سنت ها و شیوه زندگی مردم دوران گذشته به حساب می آیند....
۳.

نگاهی به نقاشی قاجار

نویسنده:

کلید واژه ها: نقاشیقاجاریهمضامین نقاشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۶ تعداد دانلود : ۷۸۴
بن مایه های نقاشی دوره قاجاریه را می باید در دوره های پیشین این هنر ایرانی جستجو کرد…
۴.

مطالعه تاثیرنقش مایه های گچبری دوره ساسانی بر نقوش گچبری دوره اسلامی

کلید واژه ها: نقش مایهساسانیاسلامیگچبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳۸ تعداد دانلود : ۲۰۲۰
هنر گچ کاری از دیرباز در ایران مرسوم بوده، ایرانیان این هنر را بیشتر در معماری برای زیبایی و تزیین به کار می بردند....
۵.

نقش خورشید در هنرهای اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: هنرعرفان اسلامینمادپردازینقش خورشید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۱ تعداد دانلود : ۳۵۳
نقش نمادین خورشید که برخواسته ها از باورها و اعتقادات مذهبی مردمان ایران زمین و انعکاسی از جهان بینی و تفکر فلسفی جامعه ایرانی اسلامی است در تاریخ سرزمین ما به کرات دیده شده و قابل لمس می باشد....
۶.

تجلی تخیل مقدس در نقشمایه های سفال و سرامیک اسلامی

کلید واژه ها: نقشسرامیکسفالدوران اسلامیتخیل مقدس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۳ تعداد دانلود : ۵۸۲
نقوش سفال و سرامیک دوران اسلامی تداعی اشکال آشنایی است که ریشه در اساطیر باستانی و ادبیات ایران دارد و به کارگیری دوباره آنها و بعد از دوران باستان زنده کردن خاطره های ظاهرا فراموش شده ای است که در ناخودآگاه جمعی این ملت جای دارد....
۷.

مروری بر باورهای ایرانیان در مورد فرشتگان و بال های آنان در چند نگاره

کلید واژه ها: فرشتهبالنگارگری ایرانیآثار ما قبل اسلام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات هنر تاریخ هنر تاریخ هنر ایران پیش از اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات هنر تاریخ هنر تاریخ هنر ایران پس از اسلام
تعداد بازدید : ۸۷۸ تعداد دانلود : ۴۱۸
ایرانیان از دیرباز به عالم ارواح، فرشتگان، دیوان و موجودات خارق العاده باور داشته و به آن اهمیت می دادند. آنها با استفاده از قدرت تخیل و اعتقادات، در پی به وجود آوردن فضای ذهنی خود بودند....
۸.

نماد حلقه بالدار در تمدن های باستان

نویسنده:

کلید واژه ها: نمادخورشیدشاهینحلقه بالدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۰ تعداد دانلود : ۵۴۳
مفاهیم رمزگونه و نشانه های نمادین همواره در هنر ایران شیوه های موثر در انتقال اندیشه ها و بینش های فکری، آیینی و مذهبی مردمان ایران زمین بوده است...
۹.

آجرکاری های بدیع بر برج - مقبره لاجیم سوادکوه

نویسنده:

کلید واژه ها: لاجیمبرج – مقبرهآجرکاریتزیینات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۸ تعداد دانلود : ۵۵۳
برج لاجیم سوادکوه، مقبره یکی از امرایی است در عهد آل زیار که در اندیشه قدرت و تسلط امور در سطح منطقه بوده است....
۱۰.

نگارگری از منظر سیاه قلم

نویسنده:

کلید واژه ها: نگارگریسیاه قلمپیکاسوگرتسک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات هنر هنرهای زیبا هنرهای تجسمی طراحی، نقاشی ایران و اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات هنر هنرهای زیبا هنرهای تجسمی طراحی، نقاشی ایران و اسلام سبک ها
تعداد بازدید : ۷۷۵ تعداد دانلود : ۳۸۳
از اوایل سده بیستم، نقاشی ایرانی مورد توجه و پژوهش جدی قرار گرفته که در دهه های اخیر وسعت قابل ملاحظه ای یافته است....
۱۱.

نیم نگاهی به فرشینه ها در اروپا

کلید واژه ها: بافتمنسوجاتفرشینهفرشینه های اروپایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۵ تعداد دانلود : ۴۲۶
منسوجات از مظاهر تبلور هنر، هر منطقه به شمار می آیند که ریشه ای بسیار کهن و قدیمی دارد. این هنر صناعی به شاخه های مختلفی تقسیم می شود که یکی از مشخص ترین آنها را می توان فرشینه بافی دانست....