تاریخ ایران و اسلام (دانشگاه لرستان)

تاریخ ایران و اسلام (دانشگاه لرستان)

تاریخ ایران و اسلام دانشگاه لرستان پاییز و زمستان 1387 شماره 4

مقالات

۱.

نقش شیعیان امامی اثنی عشری دراسلام پذیری ایلخانان

۵.

موانع اصلاحات عباس میرزا قاجار نایب السلطنه در بخش های دربار، سپاه و نهاد دین

۶.

ماجرای قتل امیر کبیر (بررسی روان شناختی فراشد منجر به قتل)

۷.

سقوط تیمور تاش (با تکیه بر اتهام جاسوسی وی برای شوروی)