علوم انسانی و اجتماعی( دانشگاه تبریز)

علوم انسانی و اجتماعی( دانشگاه تبریز)

علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز تابستان 1385 شماره 22

مقالات

۲.

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت و بهره برداری شبکه های آبیاری و زهکشی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸