نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۹ مورد.
شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، گروه تاریخ و باستان شناسی

شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، گروه تاریخ و باستان شناسی

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۳۶
 • تعداد کل مقالات: ۳۶
علی محمد پشت دار

علی محمد پشت دار

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۲
 • تعداد کل مقالات: ۵۷
محمدرضا بهزادی

محمدرضا بهزادی

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۱۱
یوسف بیگ باباپور

یوسف بیگ باباپور

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۲۵
خدیجه عارفی

خدیجه عارفی

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۲
حسین شیرمحمدی باباشیخعلی

حسین شیرمحمدی باباشیخعلی

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۲
لیلا احمدی

لیلا احمدی

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۱۶
حمید کاویانی پویا

حمید کاویانی پویا

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۲۳
علی درویشانی

علی درویشانی

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۲
زینب علی زاده

زینب علی زاده

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۱
علی احمد الیاسی

علی احمد الیاسی

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۴
کاظم استادی

کاظم استادی

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۲۳
علیرضا مهدی زاده

علیرضا مهدی زاده

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۲۲
محسن رنجبر

محسن رنجبر

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۶۳
محمد سپهری

محمد سپهری

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۴۵
محسن مرسل پور

محسن مرسل پور

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۲۳
شهرزاد محمدی آیین

شهرزاد محمدی آیین

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۴
کیان فروتن

کیان فروتن

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۱
محمد امرایی

محمد امرایی

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۲
شکرالله خ‍اک‍رن‍د

شکرالله خ‍اک‍رن‍د

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۲۵