حمیدرضا رضانیا

حمیدرضا رضانیا

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

The Human Soul According to the “Upanishads” and the “Transcendent Wisdom”(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Human Soul Transcendent Wisdom upanishads

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۹۷
SUBJECT AND OBJECTIVES : The study of the human soul was considered by philosophers since ancient times and eastern philosophers especially Indian had believed that the human soul is eternal and for thousands of years transmigrates into various bodies and eventually it would disappear in Brahma’s essence. The most important school of Upanishadic Indian philosophy that is called Vidanta has this theory about the soul. Another school under study is the transcendent wisdom of Sadr al-Muta'allehin. With this description, Are the theories of both philosophical schools about the soul, the same or different? If there are differences, how should the theories of the Upanishads be criticized on the basis of the Transcendent Wisdom? METHOD AND FINDING : This article is a comparative one and is a new work in this ground, and the main sources of this research are the four journeys of the Transcenddent Wisdom of Mulla Sadra and The Sirri-Akbar of Dara Shikoh. The Upanishads is the first and ancient book of Indian philosophy explains; the soul is present in all parts of the human body and all body powers are manifestations of the soul, and the soul has unity with its all powers. The same claim is made by Transcendent Wisdom of Sadr al-Mute'allihin in Islamic philosophy. He says: The soul in its unity, is the whole of the powers and is present in all body. CONCLUSION : This article will compare the theories of two schools and the major ideas which will be discussed are; The Definition of the Soul, its Proofs, The Immateriality of the Soul, The Relationship between the Soul and the Body and its Powers, The Eternity and Creation of the Soul, The Immortality and the Reincarnation of the Soul.
۲.

تحلیل انتقادی تلقّی اقبال لاهوری از فلسفه اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: فلسفه اسلامی عقلانیت استقراء یونانی مآبی اقبال لاهوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۵۳
محمد اقبال لاهوری، از متفکران شبه قاره هند و تأثیرگذار بر نحله های مختلف فکری است.، او گرچه اندیشه های بدیع مختلفی داشت لیکن تفکر وی بیشتر با «پروژه تجدید بنای دینی در اسلام» شناخته می شود. تحقیق حاضر در پی واکاوی تلقّی اقبال از فلسفه ی اسلامی با روش تحلیلی- انتقادی است.  با بررسی آثار منثور و منظوم اقبال، به این نتیجه می رسیم که وی هیچ گاه ماهیت فلسفه ی اسلامی را درست نشناخته و توضیح کاملی نداده است؛ بلکه وقتی از فلسفه ی اسلامی سخنی به میان می آورد یا منظورش بحث عقل به معنای عام است، یا به دانش تجربی و گاهی به شخصیت های فلسفی اشاره می کند؛ از طرفی اقبال در دوره های مختلف زندگی اش تلقّی های مختلفی از فلسفه اسلامی ارائه داده است و سرانجام بعد از طرح پروژه تجدید بنای دینی، فلسفه اسلامی را یونانی مآبی و متاثر از آن تلقّی کرده است. اقبال، سنت فلسفی در جهان اسلام را در بهترین حالت نیمه راهِ رسیدن به حقیقت می داند. این تلقّی با اشکالات جدی مانند عدم تعریف منطقی فلسفه ی اسلامی، عدم توجه به نحوه ورود فلسفه در جهان اسلام و میراث فارابی، عدم توجه به جنبه های مفید و مثبت فلسفه در اسلام، ترجیح غیر منطقی و گاه خطر آفرین تفکرات رقیب بر فلسفه و یکسان دانستن تلقّی همه فلاسفه اسلامی نسبت به یونان، مواجه است.
۶.

تشکیک ماهوی از نگاه مکتب مشاء و اشراق و حکمت متعالیه(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: وجود صدرالمتالهین شیخ اشراق ماهیت ابن سینا تشکیک در وجود و ماهیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵۴ تعداد دانلود : ۸۵۱
به نظر حکمای اشراقی، شدت وضعف، کمال ونقص و زیادت ونقصانی که در افراد برخی از ماهیات مشاهده می شود، مستلزم تشکیک در ماهیات است. نظر آنها بیشتر معطوف به تشکیک در افراد ماهیتهای عرضی از قبیل کیفیات وکمیات است، نه در افراد ماهیتهای جوهری، اما فلاسفه مشائی منکر تشکیک در مطلق ماهیات شده و بر نفی آن استدلال کرده اند و تشکیک را به مفاهیم عرضی از قبیل ابیض و اسود ونه بیاض و سواد، برگردانده اند وپس از دریافت این نکته که مفهوم از آن نظر که مفهوم است قابل تشکیک نیست، تفاوت شدت وضعف، کمال ونقص تشکیکی اشیای خارجی را به خصوصیتهای فردی آنها ارجاع داده اند. این نظر حکمای مشائی، زمینه تحقیق صدرالمتالهین را فراهم نمود تا بر مبنای اصالت وجود، تمام شدت وضعف، کمال ونقص، تقدم و تاخر و اولویت و عدم اولویت تشکیکی موجودات را مربوط به هویت عینی آنها که همان وجود است بداند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان