حسینعلی حیدری

حسینعلی حیدری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

A mathematical model for balancing (cost-time-quality and environmental risks) in oil and gas projects and solving it by multi-objective Bee Colony Algorithm

تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۳۳
Today, in large projects such as constructing oil, gas and petrochemical refineries, it is inevitable to use modern management methods and project timing. On the other hand, in classic scheduling case, the focus is on balance between time and cost of carrying out projects, which in such a situation, one of possible solutions to shorten time of implementing project is to accelerate activities. This acceleration can affect the quality of conducting projects and environmental impacts, in addition to impose more costs. Hence, in such studies, environmental impacts and quality of activities were also considered as new indicators in case of project time-cost balance. There has been proposed a new mathematical model with four indicators: cost, time, quali-ty and environmental impacts. The provided model is a multi-objective mathematical model of zero-and-one programming type that despite traditional models, in which there is only considered an implementation mode for carrying out activities and a pre-conditional relationship between activities, modes of implementing activities are as multi-form and the dependence relationship between the activities is a generalized pre-requisite. Including the relationships brings the problem closer to the real world. Because of NP-hard of the problem in large dimensions and the necessity of using meta-heuristic Algorithms, we used MOBEE algorithm to solve the model.
۲.

ارتباط میان هوش هیجانی و عملکرد شغلی کارکنان با تعدیل گری مدیریت تعارض (مورد مطالعه: شرکت پالایش گاز ایلام)

کلید واژه ها: هوش هیجانی عملکرد شغلی راهبردهای مدیریت تعارض شرکت پالایش گاز ایلام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سازمان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی کار و شغل
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۳۵۷۷
در این تحقیق، ارتباط بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی کارکنان در شرکت پالایش گاز ایلام و تأثیر تعدیل کنندگی متغیر راهبردهای مدیریت تعارض بر ارتباط بین متغیرهای مذکور، مورد بررسی قرار گرفت؛ بدین منظور با بهره گیری از ادبیات موضوع، مدل مفهومی جامعی طراحی شد و با استفاده از روش تحقیق توصیفی - همبستگی در معرض آزمون قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق نیز کارکنان رسمی شاغل در شرکت پالایش گاز ایلام بودند که با بهره گیری از فرمول کوکران، حجم نمونه، تعیین و به روش نمونه گیری طبقه بندی، افراد نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها نیز از پرسش نامه های استاندارد استفاده شد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل های آماری که توسط نرم افزار SPSS انجام شد، نشان داد که بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی کارکنان در شرکت پالایش گاز ایلام، ارتباط مستقیم وجود دارد و راهبردهای مدیریت تعارض، رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی کارکنان را تعدیل می کند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان