زهرا قربانی نصرالله آبادی

زهرا قربانی نصرالله آبادی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

تبیین ریزش بیمه گذاران بیمه ایران با تاکید بر مولفه های شناختی و رفتاری

تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۷
ریزش بیمه گذاران یکی از مهمترین شاخص هایی است که در صنعت بیمه از اهمیت ویژه ای برخودار است. در پژوهش های مختلف عوامل فراوانی به عنوان عوامل موثر بر ریزش بیمه گذار مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما هدف اصلی این پژوهش تبیین ریزش بیمه گذاران بیمه ایران با تاکید بر مولفه های شناختی و رفتاری است. این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی، بر حسب گردآوری داده نیز توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش بیمه گذاران بیمه ایران در استان گیلان بود و روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع غیراحتمالی در دسترس است که تعداد 352 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شده اند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش نیز پرسشنامه است که از طریق بررسی روایی و پایایی مورد تایید قرار گرفت. در این پژوهش برای تحلیل در بخش حداقل مربعات جزیی از نرم افزار Smart PLS و برای رتبه بندی عوامل موثر بر ریزش مشتریان از تکنیک تاپسیس استفاده شد که در این بخش از نرم افزار Topsis Solver استفاده شده است. نتیجه آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که متغیرهای حجم خرید بیمه گذار، عادات و سرشت بیمه گذار، واکنش عاطفی بیمه گذار و سابقه خرید بیمه گذار بر ریزش مشتریان تاثیر منفی و معنی داری دارند و تاثیر مصرف گرایی بیمه گذار و ارزیابی شناختی بیمه گذار بر ریزش مشتریان مورد تایید قرار نگرفته است. در بررسی فرضیه های تعدیل گری نیز همین دو فرضیه مورد تایید قرار نگرفتند. با توجه به نتایج به دست آمده برای کاهش ریزش مشتریان، سیاستگذاران و بازاریابان بیمه ایران باید به تقویت حجم خرید، تقویت عادات و سرشت بیمه گذار در راستای خرید، تقویت واکنش عاطفی بیمه گذار و سابقه ی خرید بیمه گذاران توجه ویژه ای نمایند.
۲.

Explaining consumer forgiveness in insurance industry with emphasis on behavioral components

تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۴
Objective: For all companies, particularly service businesses, one element that is of great significance is customer forgiveness. The major goal of this research was to ascertain how customer behavioral factors affected Iranian insurance insurers' willingness to forgive. Materials and Methods: In terms of research classification based on the goal of applied research, this study is a descriptive and survey. All Iranian insurance insurers in the Gilan province who have used Iran insurance services for at least two years make up the study's statistical population, and a sample size of 359 persons who were chosen using a non-probable selection approach was used. A questionnaire was utilized to gather the data for this research, and its content validity and construct validity were evaluated. The reliability was assessed using Cronbach's alpha. The data gathered from the survey was analyzed using SPSS and Smart PLS software. Results: The findings of evaluating the study hypotheses revealed that, with the exception of the effects of empathy on consumer forgiveness and self- inferiority on consumer forgiveness, all of the research hypotheses were verified. Conclusion: According to the findings of Iranian insurance managers, it is recommended that customers' favorable impressions be reinforced via emotional connection, differentiated services, and improved service quality.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان