دنیا ملکی

دنیا ملکی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

The Role of Social Conservatism in the Slippage of Professional Ethics: A Comparative Comparison of the Public and Private Sectors of the Auditing Profession(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۴۵
Introduction: Commitment to the code of professional conduct is necessary for the audit profession. Failure to comply with it will reduce the trust of the society and the credibility of the audit profession. The purpose of the current research is to investigate the relationship between social conservatism and the slippage of the auditor's professional ethics. Material & Methods: The research method is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of nature. The studied statistical population includes auditors working in audit institutions, members of the public accountants' society and audit organization. 320 people were selected as a sample using the random cluster sampling method from auditors working in audit institutions, members of the public accountants' society and the audit organization. The research tool is a questionnaire. SPSS software was used for data analysis. Results: The results show that only in the private sector, social conservatism has a significant and negative relationship with auditors' slippage in professional ethics. Also, in the private sector, gender, education, work experience and job rank variables have no significant relationship with slippage in professional ethics at the 95% confidence level. But in the public sector, among the mentioned variables, only gender and work experience have a significant relationship with slippage in professional ethics. Conclusion: Based on the findings of this research, traditional and conservative values can increase independence and audit quality as a tool to strengthen ethics in this profession. In this case, the policy makers of the audit profession can encourage auditors to comply with ethics as much as possible, through training and also monitoring the implementation of ethical codes.
۲.

بررسی اثر ویژگی های کمیته حسابرسی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی شرکت استقلال اعضای کمیته حسابرسی اندازه کمیته حسابرسی تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی تنوع جنسیتی اعضای کمیته حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۲
هدف: موج رسوایی ها و فروپاشی شرکت ها و مؤسسه های مالی بزرگ دنیا، سبب شده است قوانین جدیدی در ساختار حاکمیت شرکتی ایجاد شود که یکی از این قوانین بسیار مهم، ضرورت وجود کمیته حسابرسی در ساختار حاکمیت شرکتی است. از طرفی، تأثیر شرکت ها بر جامعه نیز به دغدغه جهانی تبدیل شده و شرکت ها با افزایش فشار از طرف ذی نفعان برای برخورداری از نگرش وسیع تر به اهداف و فعالیت هایشان در ابعاد اجتماعی و محیطی مواجه اند. این موضوع در اغلب پژوهش ها با عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت ها در کانون توجه قرار گرفته است. با این حال، نگرانی هایی نیز درباره کمیت و کیفیت افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها وجود دارد و لازم است که کمیته هایی نظیر کمیته حسابرسی به عنوان سازوکار نظارتی، در کاهش این نگرانی ها و نظارت و بهبود افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها مؤثر باشند. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر ویژگی های کمیته حسابرسی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت هاست. روش: بدین منظور، 133 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 تا 1396 برای نمونه انتخاب شد و با بهره گیری از معادلات رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده های تلفیقی، آزمون شدند. برای اندازه گیری سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها از چک لیستی متشکل از 16 مؤلفه و 60 شاخص استفاده شده که سه بعد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مسئولیت اجتماعی در آن لحاظ شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ویژگی های کمیته حسابرسی شامل: استقلال، اندازه، تخصص مالی و تنوع جنسیتی اعضای کمیته حسابرسی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری دارند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، کمیته حسابرسی اثربخش به عنوان سازوکار مؤثر، موجب می شود اعتبار گزارشگری های مالی و غیرمالی مانند افشای مسئولیت اجتماعی ارتقا یابد؛ یعنی کمیته حسابرسی اثربخش از طریق نظارت بر فرایند گزارشگری می تواند سطح افشای داوطلبانه اطلاعات مانند افشای مسئولیت اجتماعی را بهبود بخشد.  

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان