رضا اسداللهی علوی

رضا اسداللهی علوی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

بررسی میزان وفاداری بیمه گذاران سازمان بیمه سلامت با تبیین تاثیر رضایت و ارزش درک شده توسط بیمه گذاران

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۴
پژوهش حاضر با هدف بررسی تعیین عوامل موثر بر وفاداری بیمه گذاران سازمان بیمه سلامت به روش توصیفی از نوع پیمایشی سال 1398وفاداری، بیمه گذاران، کیفیت خدمات، رضایت درک شده بیمه سلامت انجام شد. جامعه آماری این پژوهش مشتریان بیمه سلامت در شهر تهران است. نمونه تحقیق بر اساس فرمول حجم جامعه نامحدود در سطح اطمینان 95 درصد برابر با 400 برآورد گردید. در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است.ابزار پزوهش پرسشنامه استاندارد که دارای چهار بعد و 31گویه میباشد است.روایی صوری پرسشنامه ها با استفاده از نظرات استاد راهنما و اساتید گروه و تعدادی از اعضای جامعه اماری تایید شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 91 81/0 تعیین گردید که نشان دهنده پایایی مناسب ابزار اندازهگیری بود. پس از جمعآوری دادهها، تجزیه و تحلیل آن ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS و lisrel انجام شد. نتایج نشان میدهد تاثیر مستقیم کیفیت خدمات روی رضایت درک شده بیمه گذاران مثبت و معنی دار (71/8=T، 69/0=β) بوده و فرضیه اول تحقیق پذیرفته می شود. تاثیر مستقیم کیفیت خدمات روی ارزش درک شده بیمه گذاران مثبت و معنی دار (7/35=T، 84/0=β) بوده و فرضیه دوم تحقیق پذیرفته می شود.اثر مستقیم رضایت درک شده بیمه گذاران روی وفاداری مشتری مثبت و معنی دار بود (49/2=T، 31/0=β) و فرضیه سوم تحقیق پذیرفته می شود. اثر مستقیم ارزش درک شده روی وفاداری مشتری مثبت و معنی دار بود (36/3=T، 66/0=β) و فرضیه چهارم تحقیق پذیرفته می شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان