باقر شمس زاده

باقر شمس زاده

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

بررسی نقش هموارسازی سود بر پیش بینی عملکرد آتی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هموارسازی سود پایداری سود پایداری سیاستهای تقسیم سود عملکرد آینده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۵۳
برخی نظریه ها حاکی از این است که هموار سازی سود می تواند عملکرد آینده ی شرکت را پیش بینی کند و اطلاعات مفیدی را در اختیار ذینفعان قرار دهد. هدف این پژوهش آزمون این نظریه در بورس تهران است. با استفاده از دو معیار پایداری سود و سیاستهای تقسیم سود به عنوان شاخصه هایی برای پیش بینی عملکردآینده در شرکتهایی که مبادرت به هموارسازی سود نموده اند این هدف دنبال شده است. اطلاعات مالی از 66 شرکت عضو نمونه بین سال های 1387 الی1391 استخراج شده است و برای آزمون فرضیه ها نیز، از رگرسیون خطی چندگانه و لجستیک استفاده گردیده است. یافته ها نشان می دهد، هموار سازی سود تأثیر منفی و معناداری بر پایداری سود دارد. اما تاثیرمعنا داری بر سیاستهای تقسیم سود ندارد. این یافته ها بدان معناست که هموارسازی سود با قصد ارائه اطلاعات مفید صورت نمی گیرد و در جهت پیش بینی سود و تقسیم سودهای آتی نیست.
۲.

تشخیص مدیریت سود با استفاده از تغییرات گردش دارایی ها و حاشیه سود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت سود رو به بالا مدیریت سود رو به پایین حاشیه سود گردش دارایی ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۶۸
این مقاله به شناسایی و تشخیص مدیریت سود با  استفاده از تغییرات  در گردش دارایی هاو حاشیه سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. افزون بر این جهت مدیریت سود که شامل مدیریت سود رو به بالا و روبه پایین است نیز مشخص می شودد. بدین منظور،  ابتدا داده های مورد نیاز به روش مقطعی محاسبه شده و سپس آزمون فرضیه ها به کمک رگرسیون خطی چند متغیره صورت می گیرد. جهت انجام تحقیق و تخمین الگوها از اطلاعات مالی 142 شرکت عضو نمونه استفاده شده است. یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهد که کاهش حاشیه سود و افزایش در گردش دارایی ها به طور هم زمان، نشانهْ مدیریت سود رو به پایین است در حالی که افزایش در حاشیه سود و کاهش همزمان در گردش دارایی ها تأییدی بر وجود مدیریت سود رو به بالا نمی باشد.   This paper is about identifying and diagnosing earnings management by using changes in assets turnover (ATO) and profit margin (PM) in Tehran Stock Exchange. To perform the research, first the required data have been calculated using cross-sectional multi-variable linear regression method. Then, to get the final models and results hypothesis have been tested. The financial information of 142 companies is used.The results show that decrease in PM and contemporaneously increase in ATO is an indication of downward earnings management but, increase in PM and contemporaneously decrease in ATO doesn't confirm upward earnings management   Keywords : Upward Earning Management, Downward Earning Management, Profit Margin (PM), Assets Turnover (ATO).   
۳.

The Effect of Intellectual Capital on Financial Performance of Banks Listed in Tehran Stock Exchange(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Intellectual Capital Return on equity Return on assets Book to market ratio Assets turnover

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۲۰
The aim of this paper is to empirically investigate the effect of Intellectual Capital (IC) and its components on financial performance of Iranian banks accepted in Tehran Stock Exchange (TSE). The financial performances were measured by return on equity (ROE), return on assets (ROA), assets turnover (ATO), and book to market ratio (MB). This research covers 14 banks listed in TSE over the period 2004 - 2013 and use VAIC method as a quantifiable measure to assess the intellectual capital and its components. The result of regression analysis shows that structural capital and human capital efficiency have positive and significant effects on banks' financial performance. Also, the first lag of physical capital efficiency has positive and significant effect on ROA, ROE, and ATO, but, its effect on MB is not significant. Finally, estimations show that the effect of IC on the financial performance of banks is positive and significant. JEL Classifications: E03, E22, E44
۴.

بررسی رابطه بین رشد سود و بازده سهام با استفاده از مدل سود باقی مانده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازده سهام رشد سود مدل سود باقی مانده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۴ تعداد دانلود : ۶۶۲
موضوع اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین رشد سود و بازده سهام با استفاده از مدل سود باقی مانده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از مدل سود باقی مانده برای تفکیک رشد سود به رشد سرمایه به کار رفته و رشد سود باقی مانده و بررسی رابطه آن ها با بازده جاری و آتی سهام استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز برای دوره زمانی 1383 تا 1390 جمع آوری و برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین رشد سود باقی مانده و بازده جاری سهام رابطه مثبت و معنی دار و بین رشد سرمایه به کار رفته و بازده جاری سهام رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، همچنین بین رشد سود باقی مانده و بازده آتی سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و بین رشد سرمایه به کار رفته و بازده آتی سهام رابطه معنی داری وجود ندارد.
۵.

تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر ریسک اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ریسک اطلاعات ارائه مجدد صورت های مالی اجزاء ذاتی و اختیاری کیفیت اقلام تعهدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۵ تعداد دانلود : ۸۷۰
تحقیقات پیرامون ارائه مجدد صورت های مالی، اشاره به تغییر دیدگاه سرمایه گذاران نسبت به صورت های مالی تجدید ارائه شده شرکت ها دارد. زیرا از نگاه آنها ارائه مجدد صورت های مالی می تواند بیانگر نوعی پیش بینی مشکلات آتی شرکت و مدیریت آن در خصوص اختیاری عمل کردن در امور حسابداری باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا سرمایه گذاران، ریسک اطلاعات و اجزای آن را، پس از ارائه مجدد صورت های مالی، بیشتر ارزش گذاری می کنند یا خیر؟ برای دستیابی به این هدف دو فرضیه از طریق مدل رگرسیون سه عاملی فاما و فرنچ که با عوامل ریسک اطلاعات گسترده تر شده، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که در بازار سرمایه ایران، ارائه مجدد صورت های مالی تغییر معناداری در ارزش گذاری ریسک اطلاعات، ایجاد نمی کند. به عبارت دیگر،تغییری در نگرش سرمایه گذاران نسبت به عملیات حسابداری یا اختیاری عمل کردن مدیریت، ایجاد نمی شود .
۶.

Investment Justification in Advanced Manufacturing Technology: A Study of Iranian Companies(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۲۱۴
During the past two decades business and manufacturing have observed significant and radical changes. Companies have used automation in the manufacturing, in order to improve quality and competency. It was expected that along with these changes, management accounting systems, which focus on monitoring and analyzing management decisions, should adapt with and encourage the changes. Many authors have claimed that management accounting systems have not helped the suitable business and manufacturing strategies in the new environment. Some even claim that it has hindered investing in advanced manufacturing technology and productivity. This research, by analyzing information collected from 101 Iranian business units from various industries and manufacturing settings, investigates justification basis for capital investment in advanced manufacturing technology. The study demonstrates that there is more correlation between qualitative factors such as; manufacturing capabilities, improved product quality and, competition position with investment justification than quantitative bases such as; accounting rate of return (ARR), internal rate of return (IRR) and, net present value (NPV).
۷.

شناسایی نارساییهای سیستم هزینه‌یابی محصولات صنعت فولاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حسابداری مدیریت سیستم حسابداری صنعتی؛ صنعت فولاد ایران هزینه‌یابی محصول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۹ تعداد دانلود : ۳۱۲۳
هزینه‌یابی دقیق محصولات، و ارائه اطلاعات و گزارشهای مناسب و قابل اطمینان برای تصمیم‌گیریهای اقتصادی، هدف سیستمهای هزینه‌یابی است؛ اما، گزارش حسابرسان مستقل نشان می‌دهد که بسیاری از شرکتهای تولیدی، به‌ویژه شرکتهای دولتی، فاقد روشهای مناسب هزینه‌یابی هستند. برای تشخیص نارسایی سیستم هزینه‌یابی این شرکتها، دو شرکت فعال در صنعت فولاد برگزیده شد و فرایند عملیات و شیوه عمل قسمتهای مختلف آنها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که سیستم حسابداری صنعتی شرکتهای مورد مطالعه در مقایسه با یک سیستم مطلوب به علت نبودِ راهکارهای مناسب گردش عملیات، نبود حسابهای مرتبط با فرایند تولید، نبود اطلاعات صحیح ظرفیت خطوط تولید، عدم شناسایی رفتار هزینه‌ها، عدم استفاده از مبناهای مناسب تخصیص هزینه‌های سربار، عدم استفاده از مکانیزم بودجه‌ای مرتبط با فهرست حسابها، عدم محاسبه و ثبت انحرافها، و عدم تهیه گزارشهای مدیریتی قابل ‌اتکا در فاصله‌های زمانی معین مناسب نیست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان