محمد سیدی

محمد سیدی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

Contextual Analysis of the Formation of the Tunisian Revolution: In Search of Dignity

تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۶۱
The public considers sociopolitical revolutions and movements as phenomena that occur suddenly and unpredictably. Still, these phenomena carry historical content and stem from sophisticated sociopolitical, cultural, and economic factors in the view of political scientists. Such a view provides the context in which sociopolitical revolutions and movements are analyzed, not in a single cause, but based on a diverse range of factors, to investigate the consequences. In this situation, the factors affecting the formation of sociopolitical phenomena are investigated at the level of structural analysis. The structural look at the factors influencing the formation of sociopolitical revolutions allows the researcher to explain the various fields affecting revolutions, and by examining the role of political agents in the creation of political structures and their impact on structures offers multi-factor analysis. Therefore, what is essential in this study is to look at those structural factors that have hidden in political, economic, cultural, and even historical contexts. Hence, they need to compare with political agents. Still, the setting for entering such a look gives through a review of historical data that, with a historical sequence resulted in political events that took place in the Tunisian revolution in 2011. The present study aimed to investigate the structures that had an impact on the Jasmine revolution as well as the agency of Tunisian people. Our analysis demonstrates that the Tunisian revolution in 2011 took place based on the interaction of structure and agency. Political, economic, cultural, and religious structures provided the context for the agency of Tunisians. They were searching for dignity that had been ignored during the last decades and resulted in the Jasmine revolution.
۲.

شناسایی بدفهمی های دانش آموزان پایه هشتم در مهارت های هندسی در هندسه و استفاده از نظریه ون هیلی برای ارتقاء و بهبود سطح مهارت های هندسی دانش آموزان

تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۳۵
مدل ون هیلی یک مدل یادگیری است که انواع متفاوت تفکر را که دانش آموزان هنگام روبرو شدن با شکل های هندسی تجربه می کنند، عرضه می دارد و از مرحله برخورد بصری با شکل هندسی تا درک صوری اثبات هندسی را شامل می شود. بدفهمی ها ممکن است باعث سردرگمی و شکست دانش آموزان در حل مسائل شوند. گاهی نیز به دلیل ماهیت به هم پیوسته مفاهیم ریاضی، بدفهمی ها باعث ایجاد مشکل در یادگیری های آتی دانش آموزان می شوند. هدف این پژوهش شناسایی بدفهمی های دانش آموزان پایه هشتم در مهارت های هندسی درس هندسه و استفاده از نظریه ون هیلی برای ارتقا و بهبود سطح مهارت های هندسی دانش آموزان بوده است. جامعه آماری آن دانش آموزان پسر پایه هشتم متوسطه دوره اول ناحیه یک شهرستان سنندج بودندکه در سال تحصیلی ۹۶ -۱۳۹۵تحصیل می کردند. نمونه مورد نظر به صورت تصادفی خوشه ای به تعداد ۳۱۸ نفر درنظر گرفته شد. این مطالعه ازنظر هدف کاربردی، ازنظر اجرا توصیفی، و از نوع زمینه یابی است. ابزار اندازه گیری این پژوهش آزمون کتبی بوده است. ضریب آلفا کرونباخ ۸۹۶ /۰ به دست آمد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که اغلب دانش آموزان خطاهای متعددی در مباحث هندسه و مهارت های هندسی داشتند. میانگین نمرات دانش آموزان گروه آزمایش در بدفهمی ها پایین تر از میانگین نمرات دانش آموزان گروه گواه بود. بین عملکرد دانش آموزان گروه کنترل و آزمایش در سطوح تفکر ون هیلی تفاوت معناداری در سطح ۰۵ /۰ وجود داشت. این تفاوت به سود دانش آموزان گروه آزمایش بود. همچنین، بین عملکرد دانش آموزان دو گروه در مهارت های هندسی تفاوت معناداری در سطح ۰۵ /۰ به سود دانش آموزان گروه آزمایش وجود داشت. بنابراین اگر معلمان اگر از مدل ون هیلی در جهت آموزش مفاهیم و مهارت های هندسی استفاده کنند تا حدی بدفهمی های دانش آموزان کاهش می یابد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان