زینب کریمیان

زینب کریمیان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

رابطه بین حمایت اجتماعی و سبک های دلبستگی با بهزیستی روان شناختی دانشجویان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: حمایت اجتماعی سبک های دلبستگی بهزیستی روان شناختی دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 953 تعداد دانلود : 958
بهزیستی روان شناختی بر بسیاری از جنبه های زندگی تاثیر می گذارد و نقش مهمی در سلامت و کیفیت زندگی دارد. در نتیجه پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین حمایت اجتماعی و سبک های دلبستگی با بهزیستی روان شناختی دانشجویان انجام شد. این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال تحصیلی 96-1395 بودند که از میان آنها 384 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های حمایت اجتماعی واکس و همکاران (1986)، سبک های دلبستگی کولینز و رید (1990) و بهزیستی روان شناختی ریف و سینگر (2006) استفاده شد. داده ها با روش های ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS-23 تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که حمایت اجتماعی و سبک دلبستگی ایمن با بهزیستی روان شناختی دانشجویان رابطه مثبت و معنادار و سبک های دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا با بهزیستی روان شناختی دانشجویان رابطه منفی و معنادار داشتند. همچنین متغیرهای حمایت اجتماعی و سبک های دلبستگی به طور معناداری توانستند 5/46 درصد از تغییرات بهزیستی روان شناختی دانشجویان را پیش بینی کنند (05/0P<). بنابراین مشاوران و روان شناسان برای بهبود بهزیستی روان شناختی دانشجویان می توانند از طریق کارگاه های آموزشی میزان حمایت اجتماعی و سبک دلبستگی ایمن را افزایش و میزان سبک های دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا را کاهش دهند.
۲.

ʿAlī Muḥammad Iṣfahānī and the Logarithm of Numbers(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : 664 تعداد دانلود : 649
ʿAlī Muḥammad Iṣfahānī (1215/1800–1293/1876), was one of the famous scientific figures of Qajar period who passed the formative years of his scientific and professional life in Iṣfahān, i.e. before being acquainted with the European sciences through the modern institution of Dār al-Funūn. Several scientific works of Iṣfahānī were written in the style of the ancient mathematical treatises like Miftāḥ al-Ḥisāb by Kāshī or ʿ Uyūn al-Ḥisāb by Muḥammad Bāghir Yazdī, whereas his other works seem to have been written in the style of the pedagogic books of Dār al-Funūn. The historians have mentioned some titles among Iṣfahānī’s works which unfortunately are not available today and therefore the attribution of some innovations to Iṣfahānī remains ambiguous. One of the innovations attributed to Iṣfahānī is the discovery of the extracting the logarithm of the numbers. This attribution is repeated in some historical Persian sources such as The Diffused Articles by Abu al-Ḥasan Furūghī, The Algebra of Khayyām by Gholamhossein Mosaheb, The History of Islamic Sciences by Jalal al-Din Homaee, etc. Nevertheless, the historian of mathematics, Abu al-Ghasim Ghorbani, believes that the attribution of discovery of the logarithm to Iṣfahānī could not be more than a legend, though after examining some historical facts, Abd al-Hossein Moshafi shows that this attribution is not far from reality. In this article, after introducing this mathematician and mentioning the previous debates about the subject, I will try to shed some light on these ambiguities with the help of the extant documents

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان