غزل حسینی

غزل حسینی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر مقاومت در برابر تغییر با میانجیگری فراموشی سازمانی غیرهدفمند

کلید واژه ها: سکوت سازمانی فراموشی سازمانی مقاومت در برابر تغییر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۶۳
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر سکوت سازمانی بر مقاومت در برابر تغییر با نقش میانجی فراموشی سازمانی غیر هدفمند(تصادفی) می باشد. روش تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از حیث شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی می باشد و از نظر تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع همبستگی است. جامعه آماری ، شامل کارکنان اداره کل آموزش و پرروش استان اردبیل به تعداد 128 نفر بود. حجم نمونه به روش تصادفی ساده به تعداد 97 نفر تعیین شد. ابزار جمع آوری داده های این پژوهش، پرسشنامه سکوت سازمانی واکولا و بوراداس (2005) ، پرسشنامه فراموشی سازمانی مشبکی، بستام و ده یادگاری (1391) و پرسشنامه مقاومت در برابر تغییر سازمانی ارگ (2003) می باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار 25 spss و smart pls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.جهت بررسی پایایی ابزار تحقیق از روش الفای کرونباخ و ضریب پایایی (CR) استفاده شده است که ضریب مربوط به همه متغیر ها بیشتر از 0.7 بدست آمد. برای سنجش روایی پرسشنامه از میانگین واریانس استخراج شده (AVE) استفاده گردید که بیش از 4/. و در حد نسبتا قابل قبولی است. نتایج بدست آمده نشان می دهد سکوت سازمانی به طور مستقسم بر مقاومت در برابر تغییر تاثیر دارد. بعلاوه سکوت سازمانی بر فراموشی سازمانی غیر هدفمند و فراموشی غیر هدفمند بر مقاومت در برابر تغییر تاثیر مستقیم دارند. همچنین سکوت سازمانی با نقش میانجی فراموشی سازمانی غیر هدفمند بر مقاومت در برابر تغییر تاثیر غیر مستقیم دارد.
۲.

The Effects of Metacognitive Strategy Training on Improving Iranian EFL Learners’ Listening Performance and the Similarities and Differences Across Three Elementary, Intermediate and Advanced Proficiency Levels

کلید واژه ها: EFL Learners Listening performance Metacognitive Strategy Training Elementary intermediate advanced

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۸ تعداد دانلود : ۲۳۵
The present study was an investigation of metacognitive strategy training on improving Iranian EFL learners’ listening performance and the differences and similarities at three levels of elementary, intermediate, and advanced levels. Few studies have been conducted to investigate three levels. So, 348 third grade female senior high school students of Zanjan/Iran were selected through multistage cluster random sampling method and based on Cambridge placement test (2010), 116, 132, and 100 students in 3 elementary, advanced, and control groups participated in this experimental study. During two months and over period of nine forty-minute sessions, students in experimental groups received metacognitive and listening instructions. To address the research question, ANOVA test was conducted and the results showed that there were meaningful differences between students’ performance and the students of experimental advanced group showed more improvement than students in experimental intermediate and elementary groups, and students of intermediate experimental group showed more improvement than students in experimental elementary group. The implication of the study is that metacognitive strategy training should be incorporated into the regular listening teaching programs to help students become more effective listeners.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان