کبری  گوران اوریمی

کبری گوران اوریمی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

بررسی دیدگاه مدیران و کتابداران در بهره برداری از مدل ارزش گذاری فناوری اطلاعات سبز در کتابخانه های دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران

تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۷
هدف پژوهش ارزیابی دیدگاه مدیران و کتابداران در بهره برداری از مدل ارزش گذاری فناوری اطلاعات سبز در کتابخانه های دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده ها، مقایسه ای است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه مدل ارزش گذاری فناوری اطلاعات سبز استفاده شد. جهت سنجش روایی پرسشنامه ها، از متخصصان موضوعی و به منظور بررسی پایایی، ضریب آلفای کرون باخ استفاده شد. جامعه آماری موردمطالعه شامل تمام کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران به تعداد 37 نفر و روش نمونه گیری از نوع سرشماری بوده است. یافته ها نشان داد بین دیدگاه مدیران و کتابداران در خصوص عوامل مؤثر بر بهره برداری از مدل ارزش گذاری فناوری اطلاعات سبز در تمامی عوامل( به جز عامل رضایتمندی) و سطح مورد انتظار تفاوت معنی دار وجود دارد؛ همچنین دیدگاه مدیران و کتابداران در خصوص کلیه عوامل مؤثر بر بهره برداری از مدل ارزش گذاری فناوری اطلاعات سبز در کتابخانه ها یکسان بوده است؛ و این دیدگاه باسابقه کار و مقطع تحصیلی متفاوت هم یکسان بوده فقط در ویژگی جمعیت شناختی جنسیت در خصوص عامل رضایتمندی بین نظرات مدیران و کتابداران تفاوت وجود داشت.لذا،کتابخانه های دانشگاهی می توانند با بهره برداری از استراتژی مدل ارزشی فناوری اطلاعات سبز بین جامعه مخاطبان خود، به توسعه و پایداری محیط زیست نیز دامن زنند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان