منیر السادات ذاکرفرد

منیر السادات ذاکرفرد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

نقش تعدیلی ذهن آگاهی و پذیرش در پیش بینی بهزیستی روان شناختی براساس کمال گرایی دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهزیستی روان شناختی کمال گرایی ذهن آگاهی پذیرش دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۶ تعداد دانلود : ۳۰۵
هدف پژوهش بررسی رابطه ی کمال گرایی با بهزیستی روان شناختی با توجه به نقش تعدیلی ذهن آگاهی و پذیرش در دانشجویان بود که با روش توصیفی از نوع همبستگی به انجام رسید. گروه نمونه شامل 341 نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های، مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف، مقیاس چندبعدی کمال گرایی فراست، پرسشنامه ذهن آگاهی و پرسشنامه پذیرش و عمل - نسخه دوم استفاده شد. تحلیل داده های حاصل با استفاده از رگرسیون چندگانه و برنامه الحاقی پردازش گر هایس در تحلیل رگرسیون نشان داد ذهن آگاهی و پذیرش پیش بین های مثبت بهزیستی روان شناختی بودند. کمال گرایی همراه با ذهن آگاهی پیش بین منفی و معنی دار بهزیستی روان شناختی بود در حالی که در حضور پذیرش، تأثیر منفی کمال گرایی در پیش بینی بهزیستی روان شناختی معنی دار نبود؛ اثر تعدیل کنندگی ذهن آگاهی بسیار چشمگیرتر از اثر تعدیل کنندگی پذیرش در پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس کمال گرایی بود اما به لحاظ آماری نقش تعدیل کنندگی ذهن آگاهی و همچنین نقش تعدیل کنندگی پذیرش در رابطه ی کمال گرایی با بهزیستی روان شناختی معنی دار بدست نیامد. از این رو می توان بیان کرد کاهش کمال گرایی با افزایش بهزیستی روان شناختی دانشجویان همراه است و هرچه سطح ذهن آگاهی و پذیرش در دانشجویان بیشتر شود انتظار می رود بهزیستی روان شناختی افزایش یابد.
۲.

رابطه استقلال در کار و رفتارهای مدنی سازمانی با توجه به نقش میانجی گر تعادل کار-خانواده

کلید واژه ها: استقلال تعادل کار-خانواده رفتار مدنی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۵۸
این پژوهش با هدف تعیین نقش میانجی گری تعادل کار-خانواده در رابطه بین استقلال در کار و رفتارهای مدنی سازمانی طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش توصیفی و از نوع رابطه ای بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان یک سازمان دولتی در شهر اصفهان بود که در نیمه دوم سال 1392 در این سازمان مشغول به کار بودند. تعداد 150 نفر از اعضای جامعه آماری به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای به کار رفته شامل پرسشنامه تعادل کار خانواده (کارلسون، 2009)، پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی (ویلیامز، 1991) و پرسشنامه ویژگی های شغلی (سیمز، 1976) است که ویژگی های روان سنجی آن ها مطلوب به دست آمد. پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با تعادل کار-خانواده 832/0، رفتار مدنی سازمانی معطوف به فرد 612/0 رفتار مدنی سازمانی معطوف به سازمان 697/0 و استقلال در کار 606/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از الگو سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده گردید. نتایج نشان داد که  تعادل کار-خانواده میانجی کامل رابطه بین استقلال در کار با رفتار مدنی سازمانی معطوف به فرد می باشد. در حالی که این متغیر میانجی کننده جزیی استقلال و رفتار مدنی سازمانی معطوف به سازمان است. در یک نتیجه گیری کلی می توان بیان نمود که با افزایش استقلال، افراد توانایی بیشتری در برقراری تعادل وظایف شغلی و خانوادگی پیدا کرده و در نتیجه میزان رفتارهای مدنی سازمانی بیشتری می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان