محمد جوانمرد

محمد جوانمرد

مدرک تحصیلی: عضو هییت علمی (مربی اطلاعات) دانشگاه علوم انتظامی امین
پست الکترونیکی: Yang.man80@gmail.com

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

عوامل سازمانی مؤثر بر سرعت کشف سرقت از داخل خودرو

تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۳۸
زمینه و هدف: از جمله جرایم شایع علیه اموال که در مقایسه با سایر جرایم مالی، دارای فراوانی زیادی است، سرقت لوازم داخل خودرو است. در سال های اخیر افزایش این نوع سرقت، لزوم انجام اقدامات اساسی برای پیشگیری و کشف را مهم ساخته است. این مطالعه با هدف بررسی عوامل سازمانی موثر بر سرعت کشف این نوع سرقت انجام شد. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، افسران پلیس شاغل در معاونت تجسس کلانتری های تابعه تهران بزرگ هستند که نمونه 43 نفری از آن ها مورد پرسش قرار گرفتند. داده ها از طریق پرسشنامه روا و پایا (0/88) جمع آوری و با کمک آزمون تی تک نمونه ای تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد سه عامل سازمانی «ساختار»، «فرهنگ» و «فناوری» بر سرعت کشف سرقت از داخل خودرو موثر هستند. رتبه بندی اهمیت این متغیرها نیز نشان داد که «فناوری»، «فرهنگ سازمانی» و «ساختار سازمانی» به ترتیب در این زمینه دارای اهمیت اند. بنابراین توجه به این متغیرها می تواند سرعت کشف این نوع سرقت را بهبود دهد.
۳.

نقش شبکه های اجتماعی مجازی در ایجاد بحران های اجتماعی

کلید واژه ها: تصمیم گیریبرون سپاریشاخصمعیاردلفی فازیآموزش انتظامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات فضای مجازی، جهانی شدن و تکنولوژی های نوین ارتباطاتی مطالعات فضای مجازی شبکه های اجتماعی
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۴۱۷
زمینه و هدف: در سال های اخیر جوامع انسانی با ظهور پدیده نوینی با عنوان شبکه های اجتماعی مواجه شده اند که یکی از پیامدهای ظهورشان، فراهم شدن زمینه حرکت های جمعی و ایجاد بحران های اجتماعی است. این پژوهش با هدف تبیین نقش شبکه های اجتماعی مجازی در ایجاد بحران های اجتماعی انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان فضای مجازی جامعه اطلاعاتی شهر تهران تشکیل داده اند که به روش نمونه گیری تصادفی تعداد 106 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و مورد پرسش قرار گرفته اند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه روا و پایا (آلفای کرونباخ 73/87) استفاده شده و برای تحلیل داده ها آزمون تحلیل رگرسیون مورد استفاده قرار گرفته است. یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد که شبکه های اجتماعی مجازی در ایجاد بحران های اجتماعی نقش مستقیم و قابل توجهی دارند و به موازات توسعه این شبکه ها، در ایجاد بحران های اجتماعی و گسترش شرایط بحرانی در جامعه نقش بیشتری خواهند داشت. در این راستا برنامه ریزی برای مدیریت این شبکه ها به ویژه برای پلیس ضروری است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان