بهمن نوروزپور

بهمن نوروزپور

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

تجزیه و تحلیل محدودیت های تکنیکی موثر بر نارضایتی کاربران سیستم های مدیریت دانش

کلید واژه ها: سیستم های مدیریت دانشمحدودیت های کیفیت سیستممحدودیت های کیفیت دانشمحدودیت های کیفیت خدماتنارضایتی کاربران(93/10/29)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری علوم اطلاع رسانی اطلاعات (به طور عام) فن آوری اطلاعات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری علوم اطلاع رسانی خدمات اطلاع رسانی مدیریت دانش
  3. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری کتابخانه های الکترونیکی کتابخانه های دیجیتالی کاربران
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۲۴۵
بسیاری از سازمان ها به منظور بهره گیری از منافع سیستم های مدیریت دانش، این سیستم ها را به عنوان یک روش سیستماتیک برای به کارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت دانش استفاده می نمایند تا قدرت رقابتی و کارایی شان افزایش یابد. به هرحال محدودیت هایی در دستیابی به اهداف این سیستم ها وجود دارد که منجر به عدم استفاده کامل از مزایای بالقوه این سیستم ها می گردد. مقاله حاضر به شناسایی محدودیت های مؤثر بر ناخشنودی کاربران در خلال یک مطالعه پیمایشی در سازمان های بهره بردار این سیستم می پردازد. این عوامل به سه دسته محدودیت-های کیفیت سیستم، کیفیت دانش و کیفیت خدمات دسته بندی شده و مدل مفهومی تحقیق ارائه می گردد. برای جمع آوری داده های مربوط به مدل ساختاری از پرسشنامه استفاده گردید و سپس جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارWarp PLS استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که محدودیت کیفیت دانش به صورت آماری مهم ترین فاکتور مؤثر بر روی ناخشنودی کاربران می باشد و بعد از آن محدودیت کیفیت خدمات و کیفیت دانش به ترتیب جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.
۲.

تجزیه و تحلیل ریسک های انتقال دانش: ابزاری برای مدیریت راهبردی روابط بین سازمانی

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۳
در اقتصاد جهانی مبتنی بر رقابت و همکاری بین سازمان ها، مدیریت راهبردی روابط بین سازمانی نقش کلیدی ایفا می کند و انتقال دانش بین سازمان های همکار یک موضوع مرکزی و اصلی به گونه ای که بدون تحقق این امر دست یابی به هدف های جهانی مانند نوآوری مشترک امکان پذیر ناست. اما انتقال دانش خالی از ریسک نیست و ممکن است سازمان ها در صورت انتقال دانش، مزیت رقابتی خود را از دست داده و طی فرایند انتقال، دانش محرمانه خود را هم منتقل کنند. این پژوهش برآن است تا با معرفی این مفهوم و ارائه الگوی مفهومی در این زمینه، به شرکت ها در شناسایی و اندازه گیری ریسک های انتقال دانش کمک نماید و نهایتا با ارائه چارچوب مدیریت ریسک انتقال دانش، به سازمان ها در مدیریت روابط بین سازمانی کمک نماید. در این راستا سه عامل به عنوان عوامل کلیدی شناسایی شدند که ابعاد الگوی پیشنهادی را تشکیل می دهند و عبارت اند از: "ریسک های مربوط به نوع همکاری"، "ریسک های مربوط به نوع شبکه" و"ریسک های مربوط به نوع مجاورت فیزیکی". الگوی پیشنهادی با استفاده از فن تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم و مدل سازی معادله ساختاری در صنایع استان قزوین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بررسی الگوی پیشنهادی در صنعت نشان می دهد که عامل نوع شبکه از اهمیت بالاتری برخوردار است. Mohammad Rahim Ramazanian *** [1] Abstract In worldwide economy, which is based on competition and cooperation between organizations, strategic management of Inter Organization Relationship (IOR) has a crucial role. Moreover, knowledge transfer in IOP is a crucial issue without which reaching such goals as joint innovation is impossible. However, sharing Knowledge is not risk-free and organizations might lose their competitive advantage if they transfer knowledge without any in depth consideration. The private and secret knowledge may transfer due to transfer process. The purpose on this study is to present a conceptual model that identifies key factors affecting knowledge transfer risk in IOR. Proposed model will provide guidelines for companies in identifying and measuring knowledge transfer risks and lastly will help them to achieve better management of IOR. In this regard, three key factors were identified as dimensions of suggested model. They consist: “collaboration related risks”, “network related risks” and “proximity related risks”. Proposed model is analyzed with second confirmatory factor analysis and Structural equation modeling in Qazvin province industries. The result shows that the network type is more important than other types. Keywords: Risk; Knowledge Transfer; Knowledge Transfer Risk. * MSc. Student, University of Guilan. ** Assistant Professor, Guilan University (Corresponding Author). E-mail: m.moradi@guilan.ac.ir ***Associate Professor, Guilan University.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان