ایمان محمدعلی تجریشی

ایمان محمدعلی تجریشی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

طراحی الگوی مدیریت ریسک و بیمه های انرژی در بخش بالادستی صنعت نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی های مدیریت ریسک محدوده خشکی و فراساحلی تأسیسات نفتی بیمه های انرژی و تمام خطر مهندسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۶۸
هدف از این پژوهش ارائه الگوی مدیریت ریسک و بیمه های انرژی در بخش بالادستی صنعت نفت ایران می باشد. تحقیق حاضر از نظر نتیجه توسعه ای، ازنظر ماهیت داده ها، آمیخته و از نظر هدف یک تحقیق تبیینی است. جامعه آماری در مرحله تحقیق کیفی شامل خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی در حوزه قلمرو موضوعی تحقیق و نیز خبرگان و مدیران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ارجاعی، حجم نمونه گیری آن، تا حد کفایت یا اشباع نظری ادامه یافت و نهایتاَ 32 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. در مرحله تحقیق کمی نیز جامعه آماری شامل کلیه مدیران و متخصصان شرکت های اصلی و فرعی در بخش های مالی و عملیاتی حوزه صنعت نفت در شرکت های توسعه ای و تولیدی دولتی نفت و گاز و نیز مدیریت فروش محمولات نفتی بودند که از 467 متخصص نفت و گاز تعداد 285 نفر به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و به همین تعداد پرسشنامه توزیع گردید که پس از جمع آوری پرسشنامه ها 221 نفر در تحقیق مشارکت داشتند. نتایج پژوهش در قالب مؤلفه های با اهمیت مدیریت ریسک و بیمه های انرژی شامل متغیر های علی، زمینه ای و مداخله گر در قلمرو شناسایی، سنجش و سناریوسازی ریسک ها و استراتژی-های مدیریت ریسک و پیامدها دسته بندی شدند.
۲.

Strategic Management Environmental Pattern in National Iranian Oil Company(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Strategic Management Strategy Formulation environmental paradigms Strategic implementation Strategic Control

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۳۱
Purpose and necessity of research: The main issue of this research emerged when we looked a huge amount of strategy formulation in various petroleum companies in Iran, in which, those documents followed the classical patterns (such as David model) of strategy formulation, on the prescriptive-consecutive paradigm, with no face of the environmental approaches to conduct the planning process of strategy formulation. In this article, we suggest the pattern of Reeves, Hannes and Sinha (2015), in order to choose and execute the right approach for National Iranian Oil Company (NIOC)’s strategy formulation. Research Methodology: This research is developmental, explanatory and quantifiable research. The research strategy was survey and by its application, the information needed to determine the degree of NIOC environmental strategic dimensions and prioritization of different patterns of strategy formulation in NIOC, were achieved. Research Findings: The shared value strategy, shaped NIOC as the leader of oil and gas industry in the various domestic industry and above all into the international market as the OPEC joint partner. It seems that NIOC organizational culture adapt with the shared value strategy according to creation, lead, and membership in the share of crude export with OPEC and non-OPEC collaboration during the ages. Therefore, NIOC should craft the shared value strategy for the niches of oil and gas markets.
۳.

A Fuzzy Model for Measuring Organizational Strategy Alignment: A Case Study on South Pars Projects of Iran’s Oil Industry(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Strategic Alignment (SA) Fuzzy Logic Quantitative Strategic Reference Points (QSRP) organizational performance

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۹۳
For every organizational and project activity, decisions should be made to delegate necessary resources. The objective of the current paper is to assist the oil and gas managers in aligning each functional level of strategy to make decisions on resource delegation. This can be conducted by creating a synergy which increases organizational performance. The methodology used in this research is based on a case study on Iran’s South Pars oil and gas zone. The purpose of the present work is to find the alignment pattern classified on social structuralism domain. This study is explanatory, qualitative, and developmental since it applies the fuzzy set theory to measurements. Presented herein is a comprehensive model according to the systematic and scientific approaches in the field of management. The main purpose of this model is to create organizational strategy alignment in severe environmental conditions and in the presence of external economic sanctions in South Pars oil and gas projects. The statistical society included in this study were the managers and CEO’s who had in-depth experience in South Pars projects for more than five years. Since the number of the managers were 43, the possibility of data gathering allowed for not using the sample size. The results show that by increasing strategic alignment (SA) among strategy functions, structure, human resource, and technology, the level of organizational performance rises, and the fuzzy model of SA leads to better statement reality.       <strong> </strong>
۴.

بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی در یک سازمان دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دین هوش معنوی تعهد سازمانی هوش هیجانی معنویت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مباحث ویژه مدیریت دولتی
تعداد بازدید : ۳۷۰۱ تعداد دانلود : ۳۲۲۱
گرچه در مورد مفهوم تعهد سازمانی و رابطه آن با سایر متغیرها، پژوهش های متعددی انجام گرفته است لکن هوش معنوی به عنوان عاملی اثرگذار بر رفتار فردی، اجتماعی و به تبع آن رفتار سازمانی، طی سال های اخیر در ادبیات سازمان و مدیریت مطرح شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی انجام گرفته است. بر این اساس ضمن مرور ادبیات نظری، متغیرهای مربوط و مقیاس سنجش آن ها، چارچوب کلی مطالعه شکل گرفت. استراتژی این پژوهش زمینه یابی (پیمایشی) از نوع هم بستگی، ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد شده تعهد سازمانی (Mayer & Allen, 1984, 342) و هوش معنوی (Smith, 2005) است. نتایج تحلیل داده ها که از طریق آزمون همبستگی اسپیرمن محاسبه شده است، حاکی از آن است که از بین ابعاد ده گانه هوش معنوی به ترتیب توجه به مکان های مذهبی و متولیان آن، تجربه های معنوی، اعتقاد به مفاهیم مذهبی و احساس هدف مندی در دنیا، دارای بیشترین هم بستگی با تعهد سازمانی است (p<0/05) هم چنین، فرضیه اصلی پژوهش که به بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و هوش معنوی می پردازد، باقی مانده و بیشترین رابطه هم بستگی مرتبط با رابطه هوش معنوی و تعهد عاطفی است. نوآوری پژوهش حاضر در اعتباریابی پرسشنامه هوش معنوی و بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی است تا جایی که پژوهشگران اطلاع دارند تاکنون مطالعه ای در مورد ارتباط آن ها انجام نشده است.
۶.

بررسی تأثیر همترازی های عمودی و افقی راهبرد های صادرات بر عملکرد صادراتی در صد شرکت برتر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت راهبردی عملکرد صادراتی همترازی راهبرد ها ماتریس نقاط مرجع راهبردی کمی راهبرد صادرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۱ تعداد دانلود : ۷۷۱
درباره چگونگی واکنش به دنیای در حال تغییر، رویکرد های زیادی مطرح شده است. رویکرد های مذکور در صورتی بامعنا هستند که متضمن همترازی در سازمان، به عنوان یک اصل زیربنایی و بسیار مهم باشند. پژوهش حاضر، به لحاظ هدف یک پژوهش تبیینی محسوب می شود، زیرا در آن یکی از دلایل بهبود عملکرد صادراتی مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، الگویی برای راهبرد صادرات تدوین شده است، از این رو، یک پژوهش توسعه ای محسوب می شود و روش پژوهش نیز از نوع پیمایش است. واحد تحلیل در پژوهش حاضر، سازمان است. ابزار جمع آوری داده ها برای عملکرد صادراتی، داده های ثانویه خارجی (گزارش های سازمان مدیریت صنعتی در ارتباط با صد شرکت برتر) بوده و برای تعیین درجه همترازی راهبردی نیز از نظریه نقاط مرجع راهبردی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دادند که اولاً، بین متغیر های همترازی و عملکرد صادراتی، همبستگی مثبت و قوی وجود دارد، متغیر همترازی عمودی، به طور مستقیم بر عملکرد صادراتی تأثیر می گذارد و متغیر های همترازی افقی و گروه محصولات نیز تأثیر تعدیل کننده دارند. دوم اینکه، میزان تأثیر متغیر همترازی عمودی بر عملکرد صادراتی بیشتر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان