فاطمه مشهدی عباس

فاطمه مشهدی عباس

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک از منظر قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه ریزی استراتژیک برنامه ریزی قرآنی آرمان دینی استراتژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۷۰
در سالیان اخیر دلایل متعددی باعث شده تا مدیران با فراست دریابند که برنامه ریزی به شکل سنتی دیگر قادر به حل مشکلات آنان نخواهد بود. از این رو بهره گیری از برنامه ریزی استراتژیک به یک ضرورت در دولت ها، سازمان ها و جوامع تبدیل شده است. برنامه ریزی استراتژیک عوامل اساسی خطرآفرین را تحلیل می کند و برای رسیدن به هدف از کوتاه ترین راه ممکن، راه حل های مناسب ارائه می دهد. در این مقاله سعی شده است از منظر قرآن به عنوان برترین کتاب هدایت بشر، اجزای لازم برای برنامه انسان برای نیل به سعادتش بررسی شود، و با رجوع به آیات الهی در قرآن، و با تعمقی ژرف دریابیم که چگونه این آیات برنامه ریزی را به انسان ارائه می دهد. هم چنین در این مقاله سعی شده است تا بر اساس آیات قرآن چگونگی فرآیند برنامه ریزی استراتژیک خالق هستی مورد بررسی قرار گیرد.
۲.

رابطه شادی و نشاط با موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۵۸
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شادی و نشاط با موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شده است. روش: این تحقیق،از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش 250 نفر از دانشجویان دختر و پسر کارشناسی دانشکده های مهندسی، جغرافیا و علوم پایه دانشگاه سیستان و بلوچستان بودند که 150 نفر از آنان بر اساس جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این تحقیق، پرسشنامه استاندارد شادکامی آکسفورد (1990) و معدل دانشجویان بود. یافته ها: داده ها با استفاده ازضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و آزمون t مستقل، تحلیل شدند. نتایج نشان دادکه: رابطه معناداری بین شادکامی و میزان موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان وجود دارد. بُعد کارامدی، بیشتر از ابعاد دیگر، موفقیت تحصیلی را پیش بینی کرد. همچنین، میزان شادی در بین دانشجویان دختر و پسر برابر بود. نتیجه گیری: با افزایش شادی در بین دانشجویان می توان میزان کارامدی و موفقیت تحصیلی آنها را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان