حکیمه دوست محمد لو

حکیمه دوست محمد لو

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

بررسی رابطه بین مهارتهای فنی ،انسانی وادراکی مدیران

کلید واژه ها: اثر بخشی مهارت ادراکی مهارت انسانی مهارت فنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت تئوری های مدیریت کلیات
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت آموزشی کلیات
تعداد بازدید : 318 تعداد دانلود : 640
هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین مهارتهای سه گانه (فنی، انسانی و ادراکی) مدیران با میزان اثربخشی دبیرستانهای پسرانه،دخترانه ناحیه یک شهر شیراز بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است ، جامعه آماری تحقیق، تمامی مدیران و دبیران دبیرستانهای پسرانه،دخترانه عادی دولتی آموزش و پرورش ناحیه1 شهر شیراز در سال تحصیلی 87-1388بوده اند.نمونه آماری شامل 150 نفر از مدیران و دبیران بوده اند که به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای از جامعه آماری تحقیق انتخاب گردید. ابزار سنجشی در این تحقیق شامل دو پرسشنامه: مهارتهای مدیریتی و اثربخشی بوده است.برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید ، در سطح آمار توصیفی ( محاسبه ی فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطی از آزمون تی تست مستقل ، همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. که پس از تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار spss ،mos5 A نتایج زیر حاصل گردید: - بین مهارت فنی مدیران و اثربخشی سازمان رابطه معنادار وجود ندارد. - با افزایش میزان مهارت های انسانی مدیران، اثربخشی سازمان نیز افزایش می یابد. - با افزایش میزان مهارت های ادراکی مدیران، اثربخشی سازمان نیز افزایش می یابد. - بین میزان ادراک مدیران و معلمان از مهارتهای سه گانه مدیریتی، تفاوت معنادار وجود ندارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان