علی تازیکی نژاد

علی تازیکی نژاد

مدرک تحصیلی: مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات گرگان، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید قم
پست الکترونیکی: rtaziki@gmail.com

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

ازدواج از منظر اقتصاد حقوق

تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۴۲
حقوق ازدواج به عنوان بخش جدایی ناپذیر نهاد مقدس خانواده، ابزار سیاستی است که با وضع ضمانت های اجرایی خاص خود، سعی می کند استانداردهای مطلوب رفتاری زوجین فعلی و آتی را مشخص نماید. به عبارت دیگر سعی دارد وضعیت نهاد خانواده و بازیگران آن را به سمتی سوق دهد که حتی الامکان منطبق بر الگوی مورد قبول عقل جمعی و شرع حاکم بر آن جامعه باشد. وضع این استانداردها، بدون توجه به پیامدهای آن، نهاد خانواده و متعاقب آن جامعه را با تشویش مواجه ساخته و انگیزه های رفتاری تدافعی را در افراد تقویت می نماید و در هر صورت هزینه های نظام قانونگذاری و قضایی را افزایش می دهد. رویکرد اقتصادی به حقوق ازدواج، با مطالعه پیامدها و نتایج قوانین بر رفتار زوجین، به دنبال حداقل سازی هزینه های ازدواج شامل هزینه های زوجین، جامعه و نظام قانونگذاری و قضایی و افزایش هزینه های نقض ناکارآمد آن است. نقش انگیزشی قوانین خانواده و قوانین مکمل آن قوانین کار، امور استخدامی، مالیاتی و غیره در نرخ ازدواج و طلاق، میزان مهریه و سایر تصمیمات زوجین، موضوعی است که در اقتصاد حقوق خانواده مورد توجه جدی قرار دارد. نوشتار حاضر، در قالب دو عنصر «عقد» و «بازار» و با استفاده از مفاهیم هزینه، منفعت، کارآمدی، رقابت و همکاری، اطلاعات نامتقارن و غیره، به بررسی اقتصادی ازدواج و مفاهیم حقوقی وابسته به آن می پردازد و بدین گونه رویکردی نوین را به قانونگذاران و قضات امور خانواده ایران معرفی می نماید.
۴.

بررسی روابط حقوقی طرفهای اعتبار اسنادی الکترونیک

کلید واژه ها: ذینفعاعتبار اسنادی الکترونیکبانک گشایند همتقاضیارائه الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶۲
"با آماده شدن «. ای.ی و.س ی.پ ی » در اول آور ی ل 2002 س یر تکامل اعتبار اسنادی تجار ی به سمت یک س یستم پرداخت ال کترونیکی آغاز گرد ی د. تکامل به سمت ار ائه ا لکترونیکی اعتبار اسناد ی، بدون ش ک وظا یف و مسؤولیتهای بس یاری از بانکهای درگ یر در قراردادهای اعتبار مبتن ی بر کاغذ امروز ی ر ا تغیی ر خواهد داد . گرچه مم کن است به منظور تأمین ما لی، اهداف مربوط به ر یسک، مسائل س یاسی و غیره نیاز به بان کهای واسطه باز هم وجود داشته باش د ، ول ی تغ یی ر فوق الذکر به کم رنگ شدن نقش بان کها منجر خواهد گشت . اعتبار اسناد ی ا لکترونی ک به عنوان یک ش یوه پرداخت ال کترونیک، مسائل خاص خود را دارد. تحقیق حاضر بر آن است که به بررس ی روابط حقوق ی طرفها ی اعتبار اسناد ی ا لکترونیک و مباحث خاص آن از قبیل ارائه ال کترونیکی اسناد (زمان و مک ان ارائه )، سی ستمهای خارج ی، تغیی ر داده های الکترونیک به طور عام و اسناد الکترونیکی به طور خاص ، مفهوم و سازو کار بررسی الکترونیکی اسناد و دیگر مسائل بپردازد."
۵.

آئین دادرسی مالیاتی در ایران

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداریاداره امور مالیاتیهیأت حلّ اختلاف مالیاتیاصول دادرسی مالیاتیشورای عالی مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۹۵
"در فرآیند وصول مالیات، وقوع اختلاف بین مؤدی و مقام مالیاتی، امری محتمل و کاملاً طبیعی است. مراجع مختلفی در حل اختلاف مالیاتی وجود دارند که مجزا از دادگاههای عمومی هستند. در اختلاف مالیاتی سعی بر آنست پیش از آنکه موضوع اختلاف به دادرسیهای طولانی بیانجامد ابتدا طی تشریفات اداری حلّ شود وگرنه به اولین مرجع حل اختلاف یعنی هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود. پس از این مرحله مراجعی مانند شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری وجود دارند که رسیدگی شکلی می نمایند . اگرچه هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی مراحل دادرسی مالیاتی و قوانین موضوعه آن از جهت زمانی می باشد اما در کنار آن سعی شده اصول یک دادرسی کارآمد و موانع و مشکلات آن آورده شود و جایگاه مقررات ایران در رابطه با این اصول بررسی گردد"

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان